Utrecht ,
27
september
2019
|
11:50
Europe/Amsterdam

50 miljoen euro voor nieuw beleid provincie Utrecht

Gedeputeerde Staten van de provincie Utrecht willen in 2020 ruim 50 miljoen euro uittrekken voor energietransitie, woningbouw, klimaatadaptatie, biodiversiteit, openbaar vervoer, fietsgebruik, economie, cultuur en erfgoed en het tegengaan van bodemdaling.

Dat staat in de programmabegroting van 2020 en de meerjarenbegroting 2021 tot en met 2023, die op vrijdag 27 september is voorgelegd aan Provinciale Staten. Dit is een eerste uitwerking van de ambities uit het coalitieakkoord ‘Nieuwe Energie voor Utrecht’. Gedeputeerde Staten (GS) willen voor de volgende drie jaren meer dan 60 miljoen euro per jaar voor nieuw beleid reserveren. In de totale begroting gaat ruim 500 miljoen euro om.

Ambities

Het coalitieakkoord bevat veel nieuwe ambities met opgaven die veelomvattend en urgent zijn. Het college wil daar richting aan geven, regie op nemen en doorpakken. De provincie kijkt daarbij breder dan de provinciale kerntaken en kiest voor meer samenhang tussen de opgaven en een gebiedsgerichte aanpak. Dit alles vereist gezonde financiën met heldere financiële kaders en een slagvaardige ambtelijke organisatie. Om dit laatste te realiseren, wordt fors geïnvesteerd in de ambtelijke organisatie, met in totaal 100 nieuwe formatieplaatsen. Dit gaat deels om uitbreiding, deels om het in vaste dienst nemen van inhuur.

Realistisch begroten

GS hebben met PS het uitgangspunt dat ze realistisch willen begroten. Een aantal voorstellen voor de komende jaren kan nu nog niet nader financieel en beleidsmatig worden onderbouwd. Bijvoorbeeld omdat de provincie de plannen nog wil bespreken met inwoners, gemeenten of organisaties. Ook is er soms evaluatie nodig hoe beleid uit het verleden heeft uitgepakt. De uitwerking van voorstellen volgt bij de Kadernota 2021, die in het voorjaar van 2020 verschijnt.

Realistisch begroten betekent ook dat de financiële bestemmingsreserves op nut, noodzaak en hoogte zijn beoordeeld. Dat heeft ertoe geleid dat er minder geld op de plank blijft liggen. Daardoor kunnen meer middelen worden ingezet voor nieuw beleid.

Sluitende begroting

De begroting 2020 sluit met een positief saldo van 6,6 miljoen euro. Voor de tussenliggende jaren 2021 en 2022 is een negatief saldo voorzien, dat kan worden betaald uit de saldireserve. De meerjarenbegroting sluit in 2023 positief af, met een overschot van 8,4 miljoen euro.

Inkomsten

Het financiële plaatje van de provincie ziet er gezond uit. De inkomsten van de provincie stijgen de komende jaren naar verwachting, doordat het provinciefonds stijgt. Ook zullen de opcenten voor de motorrijtuigenbelasting meer opleveren, omdat het college voorstelt jaarlijks de CBS-prijsindex toe te passen. Dat is 1,4 procent in 2020.