Den Haag,
17
oktober
2019
|
10:00
Europe/Amsterdam

College van Rijksadviseurs onderstreept belang regionale samenwerking

Samenvatting

Op 17 oktober publiceerde het College van Rijksadviseurs het advies ‘Via Parijs, een ontwerpverkenning naar een klimaatneutraal Nederland’. Met dit advies schetst het College een beeld van hoe Nederland er in 2050 vanuit ruimtelijk perspectief uit kan zien na de energietransitie.

In de vrijblijvende verkenning wordt de energietransitie verbonden met andere opgaven, zoals het verduurzamen van de landbouw en de woningbouwopgave. Het College adviseert niet alleen te kijken naar het verminderen van de CO2-uitstoot, maar te kiezen voor maatregelen die op de lange termijn en vanuit integraal afgewogen keuzen maximaal bijdragen aan de omgevingskwaliteit.

Regio aan zet
Gemeenten, provincies en waterschappen onderstrepen dat de keuzes die moeten worden gemaakt om van de energietransitie een succes te maken, per regio, bottom-up en samen met alle betrokken partijen moet worden gemaakt. Omdat de maatregelen uit het Klimaatakkoord niet ophouden bij de gemeentegrens werken gemeenten, provincies en waterschapppen samen met stakeholders – waaronder bedrijfsleven, netbeheerders en energiecorporaties - binnen regio’s samen aan een Regionale Energiestrategie (RES). Om daarmee recht te doen aan de diverse belangen in de fysieke ruimte en om te voldoen aan de benodigde duurzame energie-opwek.

Deze werkwijze is volgens de decentrale overheden de manier die bijdraagt aan draagvlak en acceptatie bij maatschappelijke partners als burgers, bedrijven, groene partijen en netbeheerders in de regio. Het is niet voor niks dat de RES stevig is verankerd in het Klimaatakkoord.