Lelystad,
23
april
2019
|
11:00
Europe/Amsterdam

Advies Raad voor Cultuur biedt kansen voor cultuurregio Flevoland

Iedereen in ons land moet toegang hebben tot cultuur. Door nauw samen te werken met gemeenten en provincies bij de ontwikkeling van cultuurbeleid, kan er een sterker en gevarieerder bestel ontstaan. Stedelijke cultuurregio’s kunnen het culturele leven optimaal ondersteunen. Dat schrijft de Raad voor Cultuur onder andere in zijn advies ‘Cultuur dichtbij, dicht bij cultuur’. Dit advies is in opdracht van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) opgesteld. De minister betrekt dit advies bij het opstellen van het nieuwe cultuurbestel. Eerder nodigde de minister gemeenten en provincies uit om stedelijke en regionale profielen op te stellen en daarin hun ambities en plannen op te nemen. Net als 14 andere kandidaatstedelijke cultuurregio’s, diende Flevoland een profiel in: het Flevoprofiel. De 15 cultuurprofielen zijn belangrijke input geweest voor het advies van de raad.

Verbreden en versterken

Ondanks het feit dat Flevoland nog niet aan alle criteria voldoet, adviseert de raad aan OCW om Flevoland te stimuleren een zelfstandige positie als stedelijke cultuurregio te laten innemen. De Raad ziet die positie als een wildcard om zich de komende tijd te bewijzen als zelfstandig cultureel brandpunt. Daarmee neemt de raad Flevoland serieus en dat is positief. De raad adviseert ook om een programmafonds voor nieuwe maatschappelijke verbindingen in te richten. Dat de samenhang tussen het landelijke en regionale cultuurbeleid verstevigt. De overheden binnen de stedelijke cultuurregio’s zijn hierbij verantwoordelijk voor medefinanciering. Een dergelijk fonds kan bijdragen aan versterking van de regionale infrastructuur in Flevoland.

Lokale verankering

Verder pleit de raad voor een breder regionaal aanbod en een lokale verankering van cultuur en erfgoed. Daarom moet bij de uitbreiding van de Basis Infra Structuur (BIS), direct en meerjarig door het Rijk gefinancierde voorzieningen, een evenwichtige spreiding door het land plaatsvinden. Deze uitbreiding biedt mogelijkheden voor BonteHond. Dat is een Flevolandse instelling die een grote rol speelt als voorziening voor jeugdtheater, cultuureducatie en talentontwikkeling. BonteHond werkt regionaal, landelijk en internationaal. Financiering vanuit de BIS maakt structurele programmering mogelijk. Ook gemeentelijke en provinciale musea die van nationaal belang zijn en niet onder de Erfgoedwet vallen, horen volgens de raad thuis in de BIS. Dit zou mogelijkheden kunnen bieden voor de ontwikkeling van een museum in Almere dat zich richt op toegankelijke, grootschalige hedendaagse kunst, waarvoor plannen in de maak zijn.

Uitgangspunten minister OCW

De raad benadrukt daarnaast in zijn advies ook het grote belang van cultuureducatie. Waardoor kinderen en jongeren kunnen kennismaken met kunst en cultuur en zich creatief kunnen ontwikkelen. Flevoland is al zeer actief op het gebied van cultuureducatie en heeft een proeftuin ingediend bij het ministerie van OCW voor het verder ontwikkelen van cultuureducatie in het vmbo. Voor de wijzigingen in het cultuurbeleid die de raad voorstelt, zijn miljoenen aan (extra) investeringen noodzakelijk zo stelt de raad. Of die er allemaal gaan komen, is nog even de vraag. De minister gebruikt het advies van de raad voor Cultuur bij het opstellen van haar Uitgangspuntennotitie, waarin ze de hoofdlijnen van het toekomstig cultuurbestel schetst. Die notitie verschijnt op 11 juni 2019. Meer informatie vindt u op cultuur.nl.