Den Bosch ,
04
oktober
2019
|
14:15
Europe/Amsterdam

Begroting 2020: financieel gezond en investeren in toekomst van Brabant

Gedeputeerde Staten presenteert vandaag een sluitende begroting met een omvang van ruim €1,1 miljard aan Provinciale Staten.

In deze eerste begroting van deze bestuursperiode kijkt het provinciebestuur naar Brabant in 2030. Het provinciebestuur wil extra investeren in zaken die noodzakelijk zijn om in het Brabant van 2030 prettig, veilig en gezond te kunnen leven.

In de begroting 2020 wordt vastgelegd wat de provincie volgend jaar wil bereiken en welke financiële middelen daarvoor nodig zijn. In financieel opzicht staat de provincie er gezond voor. Er is voldoende budget om de kerntaken van de provincie te verrichten. En na de verwerking van de besluitvorming over de bestuursrapportage 2019 is in deze bestuursperiode €200 miljoen vrije bestedingsruimte om de ambities uit het bestuursakkoord te realiseren. Dat is een aanzienlijk bedrag, maar substantieel minder dan in voorgaande bestuursperioden toen middelen beschikbaar waren uit de verkoop van de Essent-aandelen.

Motorrijtuigenbelasting

Het provinciebestuur ziet echter grote maatschappelijke opgaven die een effect hebben op de staat van Brabant over 10 jaar: de verdroging van de natuur door de klimaatverandering, de schaarste op de arbeids- en woningmarkt, de druk op de bereikbaarheid, de leefbaarheid in onze kernen en dorpen en de veiligheid. Hiervoor zijn nu structuurversterkende investeringen nodig. Het provinciebestuur stelt daarom voor de motorrijtuigenbelasting (mrb) deze bestuursperiode ieder jaar met 2,5% te verhogen. Dit komt neer op een stijging voor een gemiddelde auto van € 5,- in 2020 oplopend tot € 20,- in 2023. Door deze stijging ontstaat – bovenop de reguliere jaarlijkse begroting – een investeringsruimte van ruim € 0,5 miljard om bij te dragen aan de maatschappelijke trendbreuken. Dit is inclusief de middelen uit de vrijval van het Breedbandfonds en vrije begrotingsruimte van € 200 miljoen.

Begrotings-programma (bedragen x € 1 mln) Deze bestuursperiode   Deze bestuursperiode  Deze bestuursperiode 2024 t/m 2030 2024 t/m 2030
  VBR incl. MRB* Vrijval BF** Totaal MRB*** VBR****
Bestuur en veiligheid 17 - 17 - -
Ruimte en wonen  16 - 16 18 -
Water en bodem 33 - 33 35 -
Natuur en milieu 10 - 10 10 -
Economie en talentontwikkeling 37 20 57 - -
Energie, circulaire samenleving en gezondheid  23 16 39 - 35
Landbouw en voedsel  12 - 12 - -
Basisinfrastructuur, mobiliteit/ mobiliteitsontwikkeling  55    55 119 -
Cultuur, erfgoed, samenleving en sport  37 5 42  - -
Organisatie  15 - 15 - -
(Risico)buffer 10 - 10 - -

* VBR incl MRB = Vrije begrotingsruimte incl ophoging MRB deze bestuursperiode** Vrijval BF = Vrijval van middelen uit Breedbandfonds*** MRB = extra MRB-inkomsten in de periode 2024 t/m 2030**** VBR = structurele vrije begrotingsruimte in de jaren 2024 t/m 2030 t.b.v. meerjarige financiering van de kerntaak energie

 

Besluitvorming

De vandaag gepresenteerde begroting kent een nieuwe opzet dan voorgaande jaren: de begroting is compacter en betere leesbaar doordat alleen relevante en vereiste informatie in de begroting is opgenomen. Hiermee komt het college tegemoet aan de wens die Provinciale Staten afgelopen jaren meermaals uitte. Provinciale Staten zullen zich vrijdag 8 november over de begroting voor 2020 buigen. De volledige begroting en begrotingsstukken zijn te vinden op www.brabant.nl/begroting.