Assen,
26
november
2019
|
11:46
Europe/Amsterdam

Bescherming akker- en weidevogels in Drenthe

Drie jaar lang werkten provincie Drenthe samen met haar partners aan de bescherming van akker-en weidevogels in Drenthe. Met als doel: de verbetering van de leefomgeving voor akker- en weidevogels, de aanpak van predatie (organismen die andere organismen opeten als voedingsbron) in de natuur en de samenwerking met partijen in het Ermberaad

Het Plan van Aanpak (PvA) akker- en weidevogels Drenthe is nu, na drie jaar, beëindigd. De Gedeputeerde Staten van Drenthe bieden de Provinciale Staten een voortgangsrapportage en een eindevaluatie aan. Daarnaast willen de Gedeputeerde Staten samen met de partijen die meewerkten aan het Plan van Aanpak onderzoeken hoe een vervolg kan worden vormgegeven. In de loop van 2020 zullen Gedeputeerde Staten dit voorleggen aan Provinciale Staten.

De concrete acties uit het Plan van Aanpak werden gecoördineerd door een maatregelenmakelaar. Zo’n 70 vrijwilligers hielpen mee om nesten te beschermen, vogels te tellen en vossenrasters aan te leggen. Zo’n 150 boeren ondersteunden de aanpak door het realiseren van natte gebieden, het aanplanten van struiken, het aanleggen van een keverbank en het maaien uit te stellen. Dit om de nesten met jonge vogels te beschermen.

Daarnaast werd er samengewerkt aan kennisverbetering. IVN ontwikkelde een lespakket voor scholen waarmee zij hun leerlingen kunnen onderwijzen over akker- en weidevogels en het belang van de bescherming van deze vogelsoorten. Kinderen konden in het kader daarvan een plasdraslandschap bezoeken om met eigen ogen te kunnen zien hoe mooi een vogelrijk gebied is.