30
maart
2018
|
00:00
Europe/Amsterdam

Bezorgdheid over financiën Omgevingswet

Op woensdag 28 maart stond het AO Omgevingsrecht op de Tweede Kameragenda. Voorafgaand aan het debat met minister Ollongren (BZK) hebben IPO, VNG en de Unie van Waterschappen aandacht gevraagd voor de financiële problematiek die ontstaan is door de overheveling van het dossier Omgevingswet naar het ministerie van BZK. 

Bij de start van het Kabinet is de verantwoordelijkheid voor de stelselherziening Omgevingswet verschoven van het toenmalige ministerie van IenM naar het ministerie van BZK. Dat leverde veel onduidelijkheid op over de financiering van het rijksdeel van het bestuursakkoord.

De zorgen van IPO, VNG en Unie rond de financiering van de Omgevingswet worden gedeeld door GroenLinks, het CDA en de VVD. Zij wilden tijdens het debat van de minister weten hoe zij aan de zorgen van de koepels tegemoet gaat komen. Duidelijkheid over de financiën komt als de Voorjaarsnota er ligt, aldus de minister. Dit is tijdens het bestuurlijk overleg eerder deze maand ook besproken met de koepels.

Keuzes in Nationale Omgevingsvisie
Naast de financiering van de Omgevingswet kwam in het Algemeen Overleg ook de Nationale Omgevingsvisie (NOVI) aan de orde. De minister zei dat er nu met de betrokkenen wordt gewerkt om keuzes te maken over welke opgaven in de NOVI aan de orde komen. De hoofdlijnen moeten rond de zomer zijn uitgewerkt, waarna ze met de Kamer gedeeld zullen worden. De uiteindelijke ontwerp-NOVI zal voor het eind van het jaar aan de Tweede Kamer worden aangeboden.

BIT-advies van groot belang
Tijdens het debat is ook met de minister gesproken over het dienstverlenings- niveau van het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO). Het Bureau ICT-toetsing (BIT) heeft hier in oktober 2017 een advies over uitgebracht. Het advies is van groot belang. Het geeft aan dat het digitale stelsel en proces rond het DSO behapbaar moeten zijn. Dat wordt bereikt door het proces te faseren. De koepels benadrukken dat het niveau van de dienstverlening gelijk moet blijven met het ambitieniveau ten tijde van het aannemen van de Omgevingswet.

Er is een interbestuurlijke taskforce die zich over de scope bij de inwerkingtreding buigt, aldus de minister. De taskforce komt met een advies over prioritering en fasering. De Kamer zal hierover dit voorjaar worden geïnformeerd.