Lelystad,
12
juli
2019
|
13:45
Europe/Amsterdam

Bijdrage voor stimulering innovatie bij bibliotheken in Flevoland

Provincie Flevoland stelt ruim 53.000 euro uit het Innovatiefonds Bibliotheekfunctie beschikbaar voor 3 innovatieve samenwerkingsprojecten. Projecten die bijdragen aan de maatschappelijke relevantie van de bibliotheek. Het gaat om URBN Village met het project ‘Jongeren maken de stad’, Stichting Welzijn Lelystad met het project ‘Kenniswerkplaats EPI-centrum’ voor nieuwkomers en Bureau Gelijke Behandeling met het project ‘Wegwijzer in de democratie’. De 3 projecten hebben in de meironde van de subsidieregeling een aanvraag ingediend. 5 andere aanvragen zijn afgewezen. De adviescommissie die is ingesteld door Gedeputeerde Staten, beoordeelde alle aanvragen op basis van criteria en daaraan gekoppelde punten in de regeling. Gedeputeerde Staten hebben het advies van de commissie overgenomen.

Samenwerkingsprojecten

Met het project ‘Jongeren maken de stad’ geeft URBN Village in Lelystad voor jongeren een laagdrempelige plek vorm. Gebaseerd op hun eigen ideeën en initiatieven. Daar kunnen ze inspiratie opdoen, ontspannen, studeren en jongerencoaches ontmoeten. Op de locatie is ook een jongerenbieb. De subsidie is bedoeld ter financiering van een pilotjaar. Daarin kan de bibliotheek ontdekken hoe ze samen met jongeren de bibliotheekfunctie een nieuwe vorm kunnen geven.

Kenniscentrum

Het project EPI-Centrum van stichting Welzijn Lelystad wil een kenniscentrum oprichten op het gebied van Educatie, Participatie en Integratie van nieuwkomers. Aanleiding is de versnippering van de aanwezige kennis over alle betrokken organisaties. Vooruitlopend op nieuwe regels van het ministerie, is het van belang hier weer grip op krijgen. De ambitie van de bibliotheek is om de samenwerking met alle partijen die betrokken zijn bij Educatie, Participatie en Integratie van nieuwkomers te versterken. Om door te groeien naar een lokaal Centrum voor Educatie. Hierdoor wordt de bibliotheek de centrale plek waar mensen met vragen over inburgering terecht kunnen bij ervaringsdeskundigen.

Wegwijs in de democratie

Bureau Gelijke Behandeling Flevoland wil met het ingediende project mensen van verschillende leeftijden met een Licht Verstandelijke Beperking (LVB), psychiatrische/psychosociale problematiek en mensen met een taalachterstand wegwijs maken in de democratie. Dat gebeurt in de FlevoMeer Bibliotheek in Dronten. Daar krijgt ook de interactieve expositie ‘De democratiefabriek’ een plek. Daaraan gekoppeld is de interactieve activiteit ‘Stemmen kun je leren’. Voor de begeleiding worden studenten uit de provincie en vrijwilligers aangetrokken, die daarvoor een workshop volgen.

Provinciale subsidie

Om te bevorderen dat bibliotheken modern en maatschappelijk relevant blijven, heeft de provincie het Innovatiefonds Bibliotheekfunctie opgericht. Een deel van het fonds is bestemd voor de bibliotheken om zelf vernieuwing in hun dienstverlening te realiseren. Het andere deel is bedoeld voor projecten van andere partijen die kansen zien in innovatieve vormen van samenwerking met de bibliotheek. Per project is maximaal 20.000 euro subsidie beschikbaar. Belangrijke voorwaarde is dat zowel de organisatie als de bibliotheek de vruchten van het project plukken. Het bevorderen van innovaties bij bibliotheken is een wettelijke taak van de provincie.

Meer informatie

Welzijnsorganisaties, dorpsverenigingen, culturele instellingen, bedrijven, sportverenigingen of andere organisaties die ideeën hebben om samen met de bibliotheek te innoveren, kunnen de subsidiemogelijkheden bekijken in het loket. In november 2019 wordt de regeling weer enkele weken opengesteld.