Arnhem ,
05
maart
2020
|
16:20
Europe/Amsterdam

Biomassa heeft noodzakelijke maar beperkte rol in energietransitie

Biomassa uit hout, slib en mest zijn noodzakelijke bronnen voor duurzame energie mits het goed benut wordt en onder voorwaarden. De rol van biomassa in de overschakeling naar duurzame energie is beperkt. Daarom hoeven er in Gelderland niet meer biomassacentrales bij te komen dan nu vergund zijn. Dit is 1 van de uitgangspunten uit de Strategische Agenda biomassa Gelderland.

Gezondheid

Onder inwoners leeft ongerustheid over gezondheidseffecten van biomassacentrales. Daarom willen we (energie) bedrijven stimuleren om meer maatregelen te treffen dan ze wettelijk verplicht zijn. We willen ze ook stimuleren om nieuwe technieken toe te passen, bijvoorbeeld om uitstoot van fijnstof te verminderen.

De 5 punten uit de Strategische Agenda:

  1. Biomassa moet zo slim mogelijk worden benut; het moet komen uit betrouwbare reststromen van hout, mest, voedselproductie, slib en groente, fruit en tuinafval.
  2. Er moet evenwicht zijn tussen aanbod en vraag van biomassa in Gelderland. We stimuleren benutten van hout in de bouw. Meer bos voor de houtbouw levert als bijvangst meer resthout voor de energievoorziening.
  3. We willen (energie) bedrijven stimuleren om waar nodig meer maatregelen te nemen dan wettelijk verplicht. Bijvoorbeeld om uitstoot van fijnstof te verminderen.
  4. We willen innovatie stimuleren rond biomassa en andere duurzame energie. Bijvoorbeeld meer benutten van aardwarmte voor warmtenetten. We streven naar verantwoord hout stoken met hoger rendement en minder uitstoot bij particulieren en sluiten hierbij aan bij de afspraken van het Schone Luchtakkoord.
  5. Wij blijven in gesprek met het Rijk over de instrumenten zoals subsidieregelingen en wet- en regelgeving om deze beter af te stemmen op onze situatie en ambities. Daarnaast blijven wij met alle overheden in gesprek om aanvullend te werken, wij zijn samen 1 overheid.

Provinciale Staten

Over nut en noodzaak van het verbranden van resthout in centrales of particuliere kachels is veel maatschappelijke discussie. Ook over mestvergisting zijn de meningen verdeeld. Daarom stelden Gedeputeerde Staten een Strategische Agenda (PDF 303 kB)Open this document with ReadSpeaker docReaderop. Provinciale Staten organiseerden een expertbijeenkomst en nodigden belangengroepen en bedrijfsleven uit voor een Ronde Tafel bijeenkomst. 

Biomassa

Biomassa is de verzamelnaam voor resten van planten en dieren. Bijvoorbeeld houtresten uit de meubelindustrie en het landschapsbeheer, het afval uit de groencontainer, het slib uit de rioolzuivering en de mest uit de landbouw. Bedrijven gebruiken dit als grondstof voor producten. Bijvoorbeeld voor medicijnen, cosmetica, kleding en plastic. (Energie)bedrijven gebruiken biomassa om energie op te wekken als vervanger van kolen en aardgas.