05
februari
2019
|
09:05
Europe/Amsterdam

Cao onderhandelingen provincies opnieuw opgeschort

Samenvatting

De onderhandelingen over de cao provincies zijn op 4 februari opnieuw opgeschort. De verschillen over de loonparagraaf bleken onoverbrugbaar te zijn. Eddy van Hijum, voorzitter van de bestuurlijke onderhandelingsdelegatie: “Met ons bod van in totaal 6% structureel voor 2019 en 2020 hadden we in combinatie met de inhoudelijke afspraken een zeer mooi totaalpakket liggen. Helaas bleek dat voor de bonden nog lang niet voldoende te zijn.”

 

Met het bod van structureel 6% voor 2 jaar hebben de provinciale werkgevers een bod gedaan, dat boven de afgesloten cao-akkoorden in de onderwijs- en overheidssectoren ligt. Ook is dit bod gezien de recent afgesloten cao-akkoorden in de markt uitermate marktconform te noemen. De cao loonstijging bij de provincies heeft sinds 2015 ruim boven de inflatie gezeten. Van een inhaaleffect om de koopkracht te corrigeren kan dan kan ook geen sprake zijn.

 

2015

2016

2017

2018

Loonontwikkeling

2,6%

2,25%

1,55%

3,05%

Inflatie CPB

0,2%

0,1%

1,3%

1,6%

De inflatiecijfers zijn gebaseerd op de decemberramingen uit december 2018 van het CPB.

“Gezien de onzekere economische verwachtingen o.a. als gevolg van de Brexit en de statenverkiezingen op 20 maart aanstaande is het niet duidelijk of dit bod de volgende keer nog overeind staat” voegt Jan Markink, lid van de bestuurlijke onderhandelingsdelegatie hieraan toe. De bonden gaven aan bereid te zijn dit risico te willen lopen.

Harmonisatie toelagen 
In het pakket waar in december al overeenstemming over was bereikt zaten ook afspraken over de harmonisatie van de toelagen. Dit is de uitwerking van een cao-afspraak uit de cao 2017-2018. Onderdeel van deze afspraken was een zeer ruime overgangsregeling voor medewerkers die zonder flankerende maatregelen financieel nadeel van deze harmonisatie zouden ondervinden. Als werkgevers hebben wij ons bereid getoond om alle medewerkers de hoogte van de huidige toelagen inclusief indexatie te garanderen zolang ze de werkzaamheden blijven uitoefenen op basis waarvan ze recht hebben op een bepaalde toelage. Er was dus geen sprake van een afbouwregeling. Medewerkers die willen kunnen vrijwillig kiezen voor een éénmalige afkoop van hun overgangsrecht. Voor grote groepen medewerkers betekent deze harmonisatie zelfs een flinke vooruitgang in hun inkomsten.

Nieuw modern functiegebouw
Een tweede onderdeel van het pakket is de invoering van een nieuw modern functiegebouw voor de hele sector provincies. Met dit nieuwe functiegebouw krijgen medewerkers eenvoudiger zicht op de verschillen tussen functies waardoor het eenvoudiger is om je te ontwikkelen of een stap te maken naar een andere functie, horizontaal of verticaal. Ook functies/vacatures bij andere provincies zijn hierdoor eenvoudiger vergelijkbaar.

Overige afspraken en vervolg
Cao-partijen hebben in december ook overeenstemming bereikt over de genormaliseerde cao tekst. Omdat deze onderdeel is van het pakket is deze daarom ook nog niet definitief vastgesteld. Cao-partijen hebben geen nieuwe datum voor overleg gepland, afgesproken is dat beide partijen nu eerst hun achterban gaan raadplegen. Gezien de statenverkiezingen op 20 maart zal dat aan werkgeverszijde pas daarna kunnen.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Richard van der Mast – 06-28901235.