Den Haag,
21
mei
2019
|
09:10
Europe/Amsterdam

Cao update mei-juni 2019

Samenvatting

Met deze cao-update willen wij, de cao-partijen (IPO, FNV, CNV, CMHF en AVV) bij de cao provinciale sector, jullie informeren over de recente ontwikkelingen. In deze cao-update: de cao 2019-2020, van cao naar personeelshandboek, de implementatie van het nieuwe functiegebouw, garantiebanen, de app het goede gesprek en levensfaseambassadeurs.

Cao 2019-2020
De Cao 2019-2020 is vastgesteld. Alle werkgevers (GS en PS) hebben ingestemd met het onderhandelaarsakkoord; bij de vakbonden was ook sprake van een overgrote meerderheid die ermee instemde. In april zijn alle parafen en handtekeningen gezet.

De cao geldt voor alle medewerkers met een arbeidsovereenkomst bij de provincies of bij een andere organisatie die partij is bij de cao. Op dit moment zijn dit de volgende organisaties: Omgevingsdienst NoordZeeKanaalGebied, RUD Zeeland, RUD Utrecht, Waarderingskamer, Recreatieschap voor het Friese Waterland de Marrekrite, Tresoar (Fries Historisch en Letterkundig Centrum), Stichting Cultureel Erfgoed Zeeland, het Zeeuws Museum, Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN) en Waddenfonds.

Alle andere organisaties die partij willen zijn bij de cao 2020 hebben nog enkele maanden de tijd om hiertoe te beslissen.

Alle documenten kun je vinden op de site van het IPO: cao provincies

Zo vind je hier o.a.:

  • de Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling Provincies (CAP) 2019 van 1 februari 2019 en per 1 juli 2019;
  • een interactieve pdf van de cao 2020;
  • een vergelijking van de CAP op 31-12-2019 met de cao 2020 (transponeringstabel);
  • de presentatie die we hebben gegeven tijdens het rondje NL;
  • vragen en antwoorden over de cao;
  • de introductiefilm van het generieke functiegebouw; en
  • vragen en antwoorden over het generieke functiegebouw.

Tenslotte kunnen de liefhebbers hier ook nog de getekende versie van de cao 2019-2020 vinden.

Van cao naar personeelshandboek
Nu de cao 2019-2020 van kracht is, is ook duidelijk welke ruimte provincies hebben om ter invulling of ter aanvulling regelingen af te spreken met OR of vakbonden. Wij hebben een handreiking ontwikkeld waarmee werkgevers nu aan de slag zijn om te kijken welke bestaande lokale regelingen kunnen blijven bestaan en welke moeten worden aangepast of ingetrokken omdat ze strijdig zij met de afspraken in de cao. De opbrengst van deze inventarisatie bieden de werkgevers aan de lokale medezeggenschap aan.

Lees hier de handreiking.

Implementatie nieuwe functiegebouw
In de cao 2019-2020 is het nieuwe functiegebouw vastgesteld. De implementatie is van start gegaan. Elke provincie en ook de andere werkgevers moeten een overzicht maken welke functie medewerkers nu hebben en welke functie zij krijgen in het nieuwe functiegebouw. Dit wordt vastgelegd in een transponeringstabel. De werkgevers leveren deze aan de cao-partijen aan voor 1 oktober a.s. Vervolgens stellen cao-partijen deze vast.

In de periode van 1 januari tot 1 april 2020 ontvangen alle medewerkers een “verhuisbericht”. Hierin staat je huidige functie en je nieuwe functie. Cao-partijen hebben afgesproken dat deze omzetting geen gevolgen heeft voor je salaris, je inschaling en je werk: iedereen krijgt een generieke functie met hetzelfde schaalniveau als de huidige functie. Ben je als medewerker desondanks van mening dat de verkeerde uitgangspositie is gehanteerd (de aangegeven huidige functie is niet de juiste) of je bent ingedeeld in volgens jou de verkeerde functiereeks, dan ga je hierover eerst in gesprek met je leidinggevende. Leidt dit niet tot een bevredigend resultaat dan heb je de mogelijkheid je te wenden tot de centrale commissie functiewaardering. Deze geeft vervolgens een zwaarwegend advies aan jouw werkgever. Het nieuwe functiegebouw gaat in per 1 juli 2020.

Cao-partijen hebben afgesproken dat in de periode van 1 augustus 2019 tot 1 april 2020 geen functieherwaarderingsverzoeken in behandeling worden genomen (“freeze periode”). Deze zouden namelijk het omvangrijke proces van het omzetten van de huidige indeling naar de nieuwe indeling ernstig belemmeren. Functieherwaarderingsverzoeken die na deze datum worden ingediend zullen dus pas na 1 april 2020 worden behandeld, zonder dat dit negatieve gevolgen heeft voor de medewerker. De ingangsdatum van een gehonoreerde herwaardering zal in dat geval dus niet pas in hoeven gaan op het moment van afronding van het herwaarderingsverzoek, maar kan eerder in de tijd liggen.

Ook de griffiefuncties hebben een plaats gekregen in het generieke functiegebouw. In het generieke functiegebouw is duidelijk aangegeven waar de griffiefuncties afwijken van de andere functies. Er vindt ook nog een vervolgonderzoek plaats naar de functie van (commissie) griffier. Dit onderzoek wordt afgerond voor 1 juli 2020.

Garantiebanen
De provincies zijn nog steeds goed bezig met de realisatie van garantiebanen. Ook in 2018 is het aantal garantiebanen fors toegenomen. Medio februari heeft het IPO bestuur de werkagenda 2019-2024 vastgesteld. Daarin is aangegeven wat de sector provincies en de provincies in het bijzonder de komende jaren gaan doen om nog meer garantiebanen te realiseren. Op 11 april heeft Eddy van Hijum, portefeuillehouder garantiebanen bij de Zelfstandig Publieke Werkgevers, de bestuurlijke afspraken ondertekend waarmee de overheids- en onderwijssectoren afspreken om extra garantiebanen te realiseren komende jaren. Ook in de cao 2019-2020 hebben we vastgelegd dat we het realiseren van garantiebanen erg belangrijk vinden.

Bekijk ook eens de filmpjes die we hebben gemaakt afgelopen maanden waarin medewerkers met een garantiebaan centraal staan. We zijn trots op hen, “alle talenten zijn welkom”, samen sterk!

App het Goede Gesprek
Cao-partijen hebben de opdracht gegeven aan A&O Fonds Provincies om de app het goede gesprek verder te ontwikkelen. A&O Fonds Provincies heeft hiervoor een voorstel gedaan dat is goedgekeurd door de cao-partijen en zal hierover komende periode communiceren. In de app zullen ook de nieuwe CAP teksten opgenomen worden.

Levensfaseambassadeurs
In de cao 2017-2018 hebben we afgesproken om per provincie twee levensfaseambassadeurs te werven, selecteren en op te leiden. Dat is gebeurd en alle provincies hebben sinds 1,5 jaar levensfaseambassadeurs. Medewerkers kunnen met hen in gesprek gaan over vraagstukken die betrekking hebben op het nemen van regie op de eigen loopbaan, een thema dat centraal staat in deze cao. Komend half jaar evalueren we of dit heeft opgebracht wat we er als cao-partijen van hadden verwacht en hoe we hiermee doorgaan komende jaren. Niet alleen de provincies hebben ervaring hiermee opgedaan, ook de Politie en het MBO. Er is ook veel vraag naar bij de andere overheids- en onderwijssectoren. Het ABP verzamelt de ervaringen en geeft op basis hiervan binnenkort tips hoe andere werkgevers dit goede initiatief ook over kunnen nemen. In de cao-update willen we jullie een indruk geven hoe dit in de praktijk wordt ingevuld. Als bijlage bij deze cao-update een interview dat is gehouden in de provincie Groningen.

Vragen
Heb je naar aanleiding van deze cao update vragen? Dan kun je de cao-partijen mailen via cao@ipo.nl of direct contact opnemen met de vakbonden of het IPO.

De cao-update verschijnt regelmatig, maar niet op een vaste datum/tijdstip.