24
juni
2019
|
17:30
Europe/Amsterdam

Col­le­ge­pro­gram­ma van het eer­ste pro­vin­ci­a­le ex­tra­par­le­men­tair col­le­ge van Ne­der­land: Ver­nieu­wend Ver­bin­den 2019-2023

aandag 24 juni presenteerden de formateurs Ger Koopmans en Karin Straus samen met de kandidaat gedeputeerden het collegeprogramma ‘Vernieuwend Verbinden’ van het eerste provinciale extraparlementair college van Nederland.

Een extraparlementair college is een college van Gedeputeerde Staten waarbij niet het partijlidmaatschap van de kandidaten doorslaggevend is, maar én draagvlak én de bestuurlijke en/of inhoudelijke expertise én geschiktheid. Een team bestuurders dat herkenbaar is voor Provinciale Staten en het vertrouwen krijgt van Provinciale Staten. Het samenspel binnen het college is daarbij net zo belangrijk als het samenspel met de Staten en de Limburgse samenleving. Een college van bestuurders, met oog voor de samenstelling van Provinciale Staten, en nog belangrijker, het belang voor ogen van de grote maatschappelijke uitdagingen van Limburg voor de komende jaren. De voorgestelde vorm is nieuw voor Limburg maar is ook in andere provincies in Nederland nog niet eerder gehanteerd.

Vernieuwend Verbinden

De formateurs en kandidaat-gedeputeerden Joost van den Akker, Carla Brugman-Rustenburg, Ruud Burlet Andy Dritty, Robert Housmans, Ger Koopmans en Hubert Mackus, hebben overeenstemming bereikt over het collegeprogramma ‘Vernieuwend Verbinden’ (inhoudelijk en financiële uitwerking). Dit collegeprogramma (zie bijlage) geeft vooral uiting en richting aan de grote maatschappelijke opgaven en sociaal-economische kansen in Limburg.

Tien thema’s

Passage uit het collegeprogramma: “Het programma kent tien thema’s waarbij iedereen wordt uitgenodigd om actief mee te doen aan de Limburgse opgaven en waarmee wij mensen willen ondersteunen die het nodig hebben. Tien thema’s waarmee wij economische groei en onderwijsinnovatie van Limburg verder willen versterken. Thema’s waarmee we mensen die het economisch moeilijk hebben of gezinnen in armoede kunnen ondersteunen en thema’s waarmee we eenzaamheid willen bestrijden. Een resultaatgerichte sociale agenda is daarom hard nodig, met name in Zuid-Limburg waar achterstanden zijn qua (gezonde) levensverwachting, (arbeids)participatie, eenzaamheid onder senioren en armoede. Tien thema’s waarin wij alle cultuuruitingen, de trots op ons Limburgs erfgoed, diversiteit van de Limburgse samenleving en democratische vernieuwing concreet gestalte geven, samen met de Limburgers. Tien thema’s waaruit ambitie spreekt om werk te maken van een toekomstbestendige en betaalbare energielevering, een verbindend elektriciteits-, wegen-, spoor- en lucht en digitaal netwerk dat niet ophoudt bij onze provinciegrenzen. Tien thema’s waarmee wij in Brussel, Den Haag, onze buurlanden en de Euregio’s de samenwerking zoeken, het Limburgs belang bepleiten en de beschikbare middelen naar Limburg willen halen. Kortom, een tiental thema’s waar ‘vernieuwend verbinden’ als een rode draad doorheen loopt.”

De tien thema’s zijn:01. Verbindende bestuurlijke vernieuwing02. Internationaal, Europa en grensoverschrijdend03. Economische structuurversterking04. Sociale agenda05. Mobiliteit, infrastructuur en ruimte06. Energiebeleid07. Veiligheid en leefbaarheid08. Arbeidsmarkt en onderwijs09. Landbouw, natuur en faunabeheer10. Cultuur, erfgoed en sport

Verder proces

De formateurs hebben de griffie van Provinciale Staten verzocht de voorbereidingen te treffen die nodig zijn om de voorgestelde kandidaat-gedeputeerden te kunnen benoemen in de vergadering van Provinciale Staten op vrijdag 28 juni 2019. Daar zullen de formateurs verantwoording afleggen over het formatieproces en het bereikte resultaat. Indien Provinciale Staten in deze vergadering instemmen met de kandidaat-gedeputeerden kan het eerste Nederlandse provinciale extraparlementair college van Gedeputeerde Staten voor Limburg aan de slag gaan. In de eerste vergadering van het nieuwe college van Gedeputeerde Staten zal het collegeprogramma formeel worden vastgesteld.

Alle documenten en achtergrondinformatie rondom de collegevorming in Limburg treft u hier aan: www.limburg.nl/bestuur/collegevorming

Dow