Den Haag,
20
mei
2020
|
12:47
Europe/Amsterdam

Decentrale overheden werken aan duurzame ontwikkelingsdoelen

De aandacht en inspanningen voor de duurzame ontwikkelingsdoelen nemen ook bij gemeenten, provincies en waterschappen toe, blijkt uit de vandaag gepresenteerde vierde rapportage van de Sustainable Development Goals (SDG’s). Nauwe samenwerking tussen verschillende overheidslagen is daarbij essentieel, stellen de decentrale overheden.

Een inclusieve, duurzame samenleving kan alleen tot stand komen bij nauwe samenwerking tussen de verschillende overheidslagen, zo meldt het rapport. Daar blijven gemeenten, provincies en waterschappen zich gezamenlijk voor inzetten. Er is veel in gang gezet in 2019 en juist een goede samenwerking maakt het verschil voor het behalen van de duurzame ontwikkelingsdoelen. Een voorbeeld van die samenwerking is het Interbestuurlijk Programma, waarin decentrale overheden en het Rijk samenwerken aan grote maatschappelijke opgaven. Het nog vaker expliciet gebruiken van de SDG’s als basis voor duurzame ontwikkeling en als gemeenschappelijke taal, kan samenwerking verder versterken.

Thema’s in 2019

De decentrale overheden dragen bij aan alle SDG’s. In 2019 speelde het thema van de gelijkwaardige inclusieve samenleving, waarbij de betaalbaarheid van de zorg en de jeugdzorg nog altijd hoog op de agenda staan. Gemeenten en partners slagen er steeds beter in om armoede en schulden integraal aan te pakken. Desalniettemin is verdere interbestuurlijke samenwerking essentieel om stelsels te verbeteren. Bij de decentrale overheden staat de inzet van Social Return on Investment bij aanbestedingen steeds meer in de belangstelling bij het aan een baan helpen van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt; zo spraken decentrale overheden in Gelderland en Overijssel hier in 2019 uniforme regels voor af.Essentieel in de SDG agenda is het bijdragen aan een gezonde leefomgeving en natuur. 2019 stond in het teken van het opstellen van omgevingsvisies. Die vragen om een samenhangende aanpak om met fysieke opgaven om te gaan. De energietransitie, woningbouwopgave, klimaatadaptatie, innovaties in vervoerssystemen, bereikbaarheid en circulaire economie maken hier deel van uit. Stikstofoverschotten hebben grote gevolgen voor de biodiversiteit in Nederland. Provincies werken onder meer aan een biodiversiteits herstelprogramma.

Samen dragen de decentrale overheden een steentje bij

In 2019 ondernamen 87 ‘Global Goals Gemeenten’ en een toenemend aantal Provincies en Waterschappen acties rondom de SDG’s. Het nog vaker expliciet benoemen van de bijdrage van de decentrale overheden aan het behalen van de SDG’s, kan het samenwerken om de doelen te behalen verder versterken. Zo ondersteunen waterschappen gezamenlijk andere landen in het behalen van SDG 6 (Schoon water en sanitatie) via het programma Blue Deal, dat 20 miljoen mensen wereldwijd aan voldoende en schoon water helpt.

Het rapport bekijken

De Vierde Nederlandse SDG Rapportage is te downloaden op de website van SDG Nederland.