Assen,
13
september
2019
|
15:00
Europe/Amsterdam

Drenthe: Stand van zaken stikstofproblematiek

Gedeputeerde Staten hebben vandaag een brief gestuurd aan Provinciale Staten om hen te informeren over de stand van zaken rond de stikstofproblematiek. In deze brief staat de meest actuele informatie dat vandaag ook door het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) bekend is gemaakt. Het belangrijkste nieuws is dat de vergunningverlening voor projecten die door de stikstofuitspraak tijdelijk stilliggen, in etappes weer op gang komt. Zo komt onder meer komende maandag 16 september de nieuwe versie van de zogenoemde AERIUS Calculator beschikbaar, een rekentool waarmee de stikstofdepositie op een natuurgebied van een nieuw of uitbreidingsproject kan worden berekend. Met behulp van deze calculator kunnen projectontwikkelaars voor activiteiten die de natuur niet raken weer een vergunning aanvragen.

Overzicht geraakte projecten

De uitspraak laat zien dat er voor het herstel van onze natuur nog flinke stappen nodig zijn. De totale stikstofdepositie moet blijvend worden verlaagd. Makkelijke oplossingen hiervoor zijn er niet. Landelijk is door het Ministerie LNV een inventarisatie van alle projecten gemaakt die mogelijk gevolgen ondervinden van de uitspraak. Ook in Drenthe zijn deze projecten in kaart gebracht. Het gaat om ongeveer 832 projecten (pdf, 102 kB) op gebied van onder andere woningbouw, verkeer en vervoer, landbouw en natuurprojecten. Het is niet zeker dat projecten op de lijst daadwerkelijk gevolgen ondervinden van de uitspraak.

Korte termijn: vergunningenproces weer op gang

De nieuwe AERIUS Calculator is een eerste stap om de vergunningverlening te hervatten. Projecten waarvan onzeker is of ze stikstofdepositie in natuurgebieden veroorzaken liggen stil. Initiatiefnemers kunnen vanaf maandag 16 september met behulp van deze nieuwe tool berekeningen uitvoeren. Als er geen of minder depositie is, kunnen ze weer in aanmerking komen voor een vergunning. Met het beschikbaar komen van de rekentool komt er ook weer zicht op de mogelijkheid om vergunningen aan te vragen op grond van intern salderen (dit betekent het treffen van maatregelen binnen een project, zodat in de nieuwe situatie geen of minder stikstof wordt uitgestoten dan in de huidige situatie.) Het kabinet en medeoverheden maken over de voorwaarden waaronder intern salderen mogelijk wordt nog nadere afspraken als het Adviescollege Stikstofproblematiek onder leiding van Johan Remkes zijn advies heeft uitgebracht. Dit adviescollege is in opdracht van het ministerie van LNV gevraagd te adviseren over de wijze waarop en de voorwaarden waaronder op korte termijn toestemming kan worden verleend voor activiteiten die stikstofdepositie veroorzaken in Natura 2000-gebieden. Dit advies wordt in de week van maandag 23 september verwacht.

Lange termijn: mogelijkheden om vergunningverlening te hervatten

Mede op basis van de aanbevelingen van het adviescollege, nemen het kabinet en de medeoverheden ook een standpunt in over andere mogelijkheden om de vergunningverlening te hervatten. Dat zijn de zogenoemde ADC-toets en extern salderen. De bevoegde gezagen verlenen op dit moment geen toestemming voor nieuwe plannen en projecten op grond van deze mogelijkheden. Voor een ADC-toetst geldt dat alleen toestemming kan worden verleend als alternatieven (A) ontbreken, sprake is van een dwingende reden van groot openbaar belang (D) en compenserende (C) maatregelen worden getroffen. Extern salderen houdt in dat een (nieuw) project dat leidt tot meer stikstofuitstoot toch in aanmerking komt voor een vergunning, mits elders stikstofruimte wordt gerealiseerd, bijvoorbeeld als een bedrijf in de buurt stopt of wordt uitgekocht.

Meer informatie

In de brief aan de Tweede Kamer (pdf, 124 kB) leest u alle actuele informatie. De brief aan Provinciale Staten (pdf, 124 kB) heeft meer informatie over de inzet van de Provincie Drenthe. Tot slot kunt u op onze website www.provincie.drenthe.nl/pas meer informatie vinden over de Natuurherstelmaatregelen in Drenthe. Op Bij12 leest u meer informatie over de veel gestelde vragen en antwoorden.