Arnhem ,
19
juli
2019
|
14:30
Europe/Amsterdam

Duurzame aanpak voor Gelderse Landgoederenzone Baakse Beek

Provincie, Waterschap Rijn en IJssel en gemeente Bronckhorst kijken samen met de landgoedeigenaren hoe zij in de Landgoederenzone Baakse Beek in kunnen spelen op klimaatverandering. Om het gebied voor de langere termijn duurzaam en rendabel te houden is een gezamenlijke aanpak nodig. Een aanpak met aandacht voor erfgoed, natuur, landbouw en toerisme. Gedeputeerde Peter Drenth, heemraad Peter Schrijver en wethouder Paul Hofman ondertekenden hiervoor een intentieverklaring op het landgoed van één van de voorlopers, landgoed ’t Medler.

Behouden en versterken kwaliteiten gebied

De Landgoederenzone is een gebied met grote cultuurhistorische, ecologische, agrarische en recreatieve kwaliteiten. Tegelijk is de Baakse Beek, die door de Landgoederenzone loopt, niet goed voorbereid op een toekomst met langdurige droogte of heftige regenbuien. Om erfgoed, natuur, landbouw en toerisme duurzaam te behouden en te versterken, is het nodig het grondwaterpeil in het beekdal structureel te verhogen. Lokale watergangen worden gedempt of ondieper gemaakt. Zo kan het water in het voorjaar langer worden vastgehouden. Water krijgt langer de tijd om de bodem in te zakken en het grondwater aan te vullen. Dat zorgt voor gunstige condities voor de natuur.

Mogelijkheden voor landbouw

Met aanvullende maatregelen kan ook de landbouw in droge perioden van deze betere condities profiteren. Dit biedt ook nieuwe mogelijkheden voor de landbouw in de overgang naar kringlooplandbouw. Hiervoor zoeken de partijen de samenwerking met het Ministerie van Landbouw en met kennisinstellingen in Wageningen en Velp.

Gebied aan zet

Waterschap, gemeente en provincie hebben samen met gebiedspartners LTO Noord en de landgoederen de Ontwikkelvisie Landgoederenzone Baakse Beek gemaakt. In deze visie zijn inspirerende en toekomstbestendige oplossingsrichtingen voor het gebied in kaart gebracht. Met de landgoedeigenaren en agrariërs van omliggende bedrijven zijn schetsontwerpen gemaakt. De grondeigenaren bepalen zelf de invulling van de maatregelen op hun landgoed. De landgoederen Wildenborch en ’t Medler zijn voorlopers in het project en gaan als eerste aan de slag.