Arnhem,
25
september
2019
|
18:00
Europe/Amsterdam

Eerste reactie provincies op adviescommissie Remkes

Op 25 september 2019 bracht de adviescommissie Stikstofproblematiek onder leiding van Johan Remkes haar advies uit aan het kabinet. Met de titel ‘Niet alles kan’ maakt de adviescommissie klip en klaar hoe ze naar het stikstofprobleem in Nederland kijkt.

De commissie Remkes concludeert in haar rapport dat Nederland zo snel mogelijk drastische maatregelen moet treffen om de uitstoot van stikstof terug te dringen en om de natuur te herstellen. Vanwege de grote maatschappelijke urgentie roept het Adviescollege de politiek op om snel keuzes te maken, besluiten te nemen en die uit te voeren.

Gedeputeerde Peter Drenth, in een eerste reactie namens provincies: ‘Het is goed dat het advies van Remkes er nu ligt. Niet alles kan en er zijn noodmaatregelen nodig om stikstofuitstoot terug te dringen. Tegelijkertijd is er een groot maatschappelijk belang om ontwikkelingen weer op gang te brengen. Mensen moeten een dak boven hun hoofd hebben en we moeten dijken kunnen versterken. Dit zal bestuurlijke moed en keuzes vergen.’

Rol provincies

Provincies hebben in het stikstofdossier meerdere rollen, de provincies:

  1. zijn bevoegd gezag vanuit Wet Natuurbescherming en geven vanuit die rol vergunningen af. Ze hebben daarin belang bij juridisch houdbare oplossingen
  2. voeren de Europese natuurdoelen uit, in samenspraak met het ministerie van LNV, dat hiervoor systeemverantwoordelijk is. Vanuit die rol voeren we onder meer herstelmaatregelen uit
  3. zijn belanghebbend, want ze voeren diverse maatschappelijke projecten uit, zoals woningbouwopgave, windenergieopgave, provinciale infrastructuur (wegen, bruggen etc).

Begin oktober

De commissie Remkes ziet voor provincies een belangrijke rol in een gebiedsgerichte aanpak van de stikstofproblematiek. De provincies zullen het advies van Remkes vanuit hun verantwoordelijkheden beoordelen. Begin oktober 2019 komen provincies met een gezamenlijke reactie op het rapport en hoe we de vergunningsverlening weer op gang krijgen.