Leeuwarden ,
16
oktober
2018
|
12:15
Europe/Amsterdam

Fryslân gaat voor batterijtrein in 2025

Fryslân streeft ernaar dat er in 2025 batterijtreinen rijden op het Friese spoor. Dit past bij de Friese ambitie dat al het openbaar vervoer in 2025 uitstootvrij is.
De vergelijking met volledige elektrificatie of waterstoftreinen wijst uit dat de batterijtrein de goedkoopste variant is. De plannen worden samen met betrokken partijen uitgewerkt. Eind volgend jaar valt het definitieve besluit.
Gedeputeerde Johannes Kramer: “De Steaten ha ús yn septimber foarich jier frege om mei in plan foar zero emission te kommen. Dat hat ús ambysjes yn in streamfersnelling brocht. Wy sette yn op in batterijtrein yn 2025. Dit is in unike ûntwikkeling yn Nederlân”.