Den Haag,
22
maart
2019
|
18:36
Europe/Amsterdam

Herzien Beleidskader gemeentelijke herindeling zet in op herindeling van onderop

Samenvatting

Herindeling moet voortaan van onderop komen en voldoende draagvlak moet het belangrijkste criterium worden. Bij evidente bestuurskrachtproblemen van gemeenten kunnen provincies gebruik maken van hun bevoegdheden in de Wet algemene regels herindeling (Wet arhi) die kunnen leiden tot een door de provincie geïnitieerd herindelingsadvies. Dat is de kern van het herziene beleidskader dat minister Ollongren van BZK op 22 maart aan de Tweede Kamer heeft gestuurd.

Het IPO heeft in haar schriftelijke reactie op het concept-beleidskader gevraagd om een nadere duiding van het begrip evidente bestuurskrachtproblemen, hoe dat zich verhoudt tot het zwaarwegende criterium van draagvlak en de mogelijkheden voor provincies om het initiatief te nemen tot een herindeling. De provincies onderschrijven het uitgangspunt dat herindelingsinitiatieven primair van onderop moeten komen. Gelet op de verantwoordelijkheid van de provincies voor de kwaliteit van het lokaal bestuur vinden we het eveneens van belang dat provincies hun regierol op grond van de Wet arhi kunnen blijven uitoefenen.

Minister Ollongren, IPO-voorzitter Bovens en VNG-voorzitter Van Zanen hebben vorige maand in een bestuurlijk overleg hierover gezamenlijk geconstateerd dat bestuurskrachtvraagstukken geen “wiskunde” zijn en dat voor elke situatie afzonderlijk de verschillende criteria moeten worden gewogen. Provincies houden daarbij hun rol en verantwoordelijkheid, zij het dat met dit beleidskader duidelijker wordt benoemd binnen welke randvoorwaarden zij een eventueel provinciaal herindelingsinitiatief moeten vormgeven. Waardoor, wat de minister betreft, provincies er ook meer op mogen vertrouwen dat hun herindelingsadvies uiteindelijk tot een herindeling leidt.

Met de herziening van het Beleidskader worden het Beleidskader uit 2013 en het aanvullend Beleidskader uit 2015 samengevoegd. Hiermee komt er één kader voor alle varianten van gemeentelijke herindeling.

Hierbij treft u een link aan naar het beleidskader en de begeleidende brief