10
juli
2018
|
09:00
Europe/Amsterdam

Hoofdlijnen Klimaatakkoord gepresenteerd

Samenvatting

Op dinsdag 10 juli is het Klimaatakkoord op hoofdlijnen door Ed Nijpels, voorzitter van het Klimaatberaad, aangeboden aan minister Wiebes (EZK). Deze tussenstand is tot stand gekomen na een periode van onderhandelen door overheden, waaronder de provincies, maatschappelijke organisaties en bedrijfsleven.

Het IPO is blij met de inbreng die de provincies hebben kunnen leveren om samen met medeoverheden, het bedrijfsleven en maatschappelijke partijen tot afspraken op hoofdlijnen te komen over de wijze waarop Nederland de CO2-uitstoot met 49% terugdringt in 2030. Hierbij hebben de provincies de regionale energie strategieën (RES) als basis gehanteerd. Niet alleen overheden, maar ook maatschappelijke organisaties en de netbeheerders aan de tafels benadrukten het belang van een gestructureerde en zorgvuldige ruimtelijke besluitvorming. Ook de ruimte voor participatie om maatschappelijke acceptatie te stimuleren, een belangrijk onderdeel binnen de RES, wordt als belangrijke randvoorwaarden gezien bij het opstellen van het Klimaatakkoord.

In het Klimaatakkoord zijn de regionale energie strategieën verder uitgewerkt en gericht op de opgaven hernieuwbare elektriciteit en warmte op land en de daarbij nodige infrastructuur en opslag. In het Klimaatakkoord is het doel van een RES als volgt opgeschreven. “Met de RES krijgen regio’s de ruimte om naar eigen inzicht hun opgave qua omgevingsbeleid voor meer hernieuwbare energie (hernieuwbare elektriciteit en hernieuwbare warmte) concreet te beleggen, waarbij participatie van burgers een elementair onderdeel is. Eind 2019 is duidelijk hoe de regio’s invulling geven aan de landelijke opgave.”

Hiermee wordt door de deelnemers aan het Klimaatakkoord deze aanpak gesteund. Provincies hebben de regie gepakt om de regionale strategieën in de regio samen met gemeenten te organiseren.

Meer informatie over het Klimaatakkoord