Zwolle,
11
maart
2020
|
12:05
Europe/Amsterdam

Hoorzitting vergunningverlening Wet Natuurbescherming stikstof

Provincie Overijssel heeft in juli 2019 een handhavingswaarschuwing gestuurd aan ondernemers die hun bedrijf hebben uitgebreid op basis van een melding in het kader van het Programma Aanpak Stikstof (PAS). Deze PAS-meldingen zijn door de uitspraak van de Raad van State op 29 mei 2019 niet meer rechtsgeldig. De Rechtbank Overijssel heeft onlangs bepaald dat deze waarschuwing niet voldoende is en dat de provincie een termijn moeten aangeven wanneer de handhaving gaat starten. Op 13 maart 2020 lichten 16 belanghebbenden hun standpunt toe tijdens een hoorzitting. Gedeputeerde Staten moeten uiterlijk 24 maart opnieuw besluiten over het handhavingsverzoek.

Aanleiding voor de uitspraak van de rechtbank is een handhavingsverzoek van de coöperatie Mobilisation for the environment (MOB) en de vereniging Leefmilieu. De provincie vindt handhaving onredelijk, omdat de bedrijven op basis van de PAS-melding waren vrijgesteld van vergunningplicht. De provincie Overijssel heeft de bedrijven in juli 2019 gemeld dat zij een vergunning moeten aanvragen, maar dat de provincie niet actief zal handhaven.

Provincie Overijssel blijft streven naar het legaliseren van deze activiteiten. De bedrijven kan niet worden verweten dat zij op de wettelijke vrijstelling hebben vertrouwd. Uiteindelijk moeten de ondernemers zorgen dat ze een vergunning aanvragen voor de activiteiten waar zij eerder vrijstelling voor hebben gekregen. Vandaar dat zij daarover zijn geïnformeerd in de brief. Ondertussen zijn wij met andere provincies in gesprek over mogelijke oplossingen voor de ondernemers die in het verleden conform de regelgeving een melding hebben gedaan.

Standpunt provincie Overijssel beweiden en bemesten

Daarnaast hebben Gedeputeerde Staten handhavingsverzoeken van MOB afgewezen in het kader van beweiden en bemesten. Ook daarvoor gold in het verleden een vrijstelling. Op 10 maart 2020 is een zitting bij de Rechtbank Overijssel, omdat MOB de handhaving af wil dwingen in één van de 9 afgewezen verzoeken. De provincie verwijst in haar verweer naar het advies van de commissie Remkes, die adviseerde dat er geen vergunning nodig is voor beweiden en voor bemesten. De landsadvocaat speelt hierin een belangrijke rol.

Aanpak stikstof in Overijssel

Nederland heeft een stevige opgave om de neerslag van stikstof in Natura 2000-gebieden terug te dringen. In Overijssel werken we aan een totaalaanpak voor alle betrokken sectoren. Vergunningverlening, toezicht en handhaving is slechts één van onze schakels. De daling van de stikstofdepositie in onze natuur, een duidelijk perspectief voor alle sectoren en vergunningen die voor de rechter overeind staan hierbij centraal. Bovendien willen we in het buitengebied een win-win-situatie creëren. Een oplossing voor de stikstofopgave kan alleen als we breder kijken naar alle maatschappelijke opgaven. Hierover zijn we nog in gesprek.

Meer informatie over de aanpak Stikstof