Maastricht ,
27
maart
2020
|
12:45
Europe/Amsterdam

in Limburg snel­le­re be­ta­ling van fac­tu­ren en cou­lan­ce in sub­si­die­be­leid

De Coronacrisis raakt alle Limburgers. Maar we zien ook dat Limburgers samen de schouders er onder zetten om het virus terug te dringen en om te zorgen voor anderen. Ook voor het Provinciebestuur ligt nu de eerste prioriteit bij de gezondheid van onze inwoners. De rijksoverheid heeft hierbij de leiding. De Provincie Limburg volgt de adviezen van het kabinet op maar neemt zelf ook een aantal gerichte maatregelen zoals het sneller betalen van facturen en waar mogelijk wordt coulance betracht in haar subsidiebeleid.

Als Provinciebestuur nemen wij binnen onze kerntaken en provinciale verantwoordelijkheden de noodzakelijke maatregelen tegen de gevolgen en effecten van het coronavirus. Het is volstrekt helder dat de Provincie slechts een bescheiden bijdrage kan leveren. De Provincie houdt actief de vinger aan de pols. Er zijn doorlopend contacten met vele organisaties om partijen - waar nodig - met elkaar te verbinden. De belangrijkste rol in deze crisis is echter weggelegd voor de rijksoverheid.

Een groot deel van het openbare leven stil ligt. Daarmee groeien ook de financiële en economische problemen. Bij ondernemers in het algemeen, maar mogelijk ook bij de organisaties en ondernemingen waar de Provincie aandeelhouder van is. Ook zzp’ers en tal van culturele- en maatschappelijke instellingen worden hard geraakt. De Provincie heeft daarom opdracht gegeven de betaling van facturen te versnellen. Ook zal er soepeler worden omgaan met de geldende subsidieregels waar het gaat om de bevoorschotting, projectduurwijzigingen, projectwijzigingen en vaststellingen. Alle gevolgen zijn momenteel nog niet geheel te overzien. De Provincie werkt samen met vele partijen hard aan een inventarisatie van de mogelijke gevolgen van deze crisis. Het College van Gedeputeerde Staten zal signalen en hulpvragen uit de verschillende domeinen ook in Interprovinciaal-verband delen en waar nodig in overleg treden met ministeries om te bezien welke(coulance-)maatregelen mogelijk zijn.

Met Provinciale Staten zijn eerste afspraken gemaakt over de voortgang van het democratisch proces. Vanuit het Rijk wordt gewerkt aan een soort van noodwet waarin alternatieven voor besluitvorming door de Staten mogelijk worden gemaakt. De invoering van deze wet zal echter nog enige weken op zich laten wachten, is de verwachting.

  • De provincie gaat subsidies tot € 25.000,- voor projecten versneld automatisch in één keer uitbetalen in plaats van per maand of kwartaal. Ontvangers van een subsidie tussen € 25.000,- en €125.000,- kunnen een verzoek om ineens uit te betalen indienen, zonder motivering. Het gaat bij de projectsubsidies bijvoorbeeld om culturele instellingen.
  • Zo kunnen afgelaste evenementen, die provinciale subsidie krijgen, hun voorbereidingskosten vergoed krijgen. Mits andere subsidiegevers en sponsoren daar ook aan meebetalen.
  • Het provinciebestuur is bereid provinciale ambtenaren ter beschikking te stellen voor de ondersteuning van de zorg of op het gebied van handhaving en toezicht.
  • Facturen aan opdrachtnemers worden zo snel mogelijk uitbetaald of er wordt gewerkt met betalingsschema’s. Daarbij wordt wekelijks betaald op basis van de voortgang van werkzaamheden.
  • Als concessieverlener openbaar vervoer heeft de Provincie regelmatig contact met vervoerder Arriva. Daarbij gaat het om het zo goed mogelijk waarborgen van bus- en treinvervoer via aangepaste dienstregelingen en ook om het blijven bieden van vervoer voor tenminste de mensen in de cruciale beroepen.
  • Het provinciebestuur gaat soepel om met het toezicht op de gemeentefinanciën.
  • De impact van de coronacrisis op de Limburgse economie is verontrustend. De komende weken gaat een team van provincieambtenaren de gevolgen monitoren. Ook wordt geïnventariseerd welke provinciale investeringen eventueel naar voren kunnen worden gehaald om de economie na de crisis te stimuleren. Daarbij wordt met name gedacht aan mobiliteitsprojecten.
  • Het provinciebestuur brengt de nadelige gevolgen van de coronacrisis in kaart voor het eigen huishoudboekje. Met name van de tientallen bedrijven en instellingen waarin de Provincie aandelen heeft of zelfs de enige aandeelhouder is zoals bij vliegveld Maastricht Aachen Airport. De te nemen maatregelen zijn gericht op schadebeperking.
  • Bijeenkomen voor vergaderingen van Provinciale Staten en Statencommissies is momenteel niet mogelijk. Het advies is telefonisch te vergaderen of om naar een vergaderplek te gaan waar voldoende onderlinge afstand mogelijk is.
  • Het Rijk werkt aan een noodwet waarin alternatieven voor besluitvorming door Provinciale Staten mogelijk worden gemaakt. Maar de verwachting is dat die wet nog een paar weken op zich laat wachten.

Voor meer informatie, zie 'Informerend stuk Provinciale maatregelen tegen gevolgen Coronavirus, brief GS van 24-3-2020'