Den Haag,
14
februari
2018
|
00:00
Europe/Amsterdam

Intensiveringspakket brengt doelstellingen energieakkoord binnen bereik

De doelen van het Energieakkoord komen binnen bereik dankzij een nieuw maatregelenpakket. Het bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties en de overheid hebben extra maatregelen afgesproken om de doelen voor hernieuwbare energie, energiebesparing en werkgelegenheid in 2020 te kunnen halen. Door het nieuwe maatregelenpakket hebben de partijen er vertrouwen in dat, met maximale inzet van alle betrokken partijen, de doelen gehaald kunnen worden. Dit staat in de ‘Uitvoeringsagenda 2018’ van de Borgingscommissie, die minister Wiebes (Economische Zaken en Klimaat) vandaag naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.

Hernieuwbare energie in 2020
In 2023 zal het aandeel hernieuwbare energie naar verwachting toenemen tot 17,3 procent, waarmee het doel van 16 procent ruimschoots gehaald wordt. Het tussendoel van 14 procent in 2020 bleef in de laatste prognoses echter steken op 13 procent. Om het doel van 14 procent te halen, is het vooral belangrijk dat in 2020 6.000 MW wind op land wordt gerealiseerd, zoals de provincies met het Rijk hebben afgesproken. Afgesproken is alle betrokken partijen nog actiever met elkaar gaan werken aan het wegnemen van belemmeringen bij concrete projecten. De Borgingscommissie, die toeziet op de uitvoering van het Energieakkoord, gaat de voortgang ook actiever monitoren, zodat sneller kan worden ingegrepen als er onvoldoende voortgang wordt geboekt.

Behalve de versnelling van wind op land, is nog een aantal andere maatregelen afgesproken. Zo starten pilotprojecten voor ultradiepe geothermie en gaat het kabinet grond van de Rijksoverheid inzetten voor het opwekken van duurzame energie. Ook de aanpassingen die gedaan zijn in de SDE+ regeling leiden tot extra hernieuwbare energieproductie.

Wet Milieubeheer
Verder gaat EZK de Wet Milieubeheer wijzigen om de doelstelling van 100PJ energiebesparing in 2020 te halen. Daarbij worden de verplichtingen voor het bedrijfsleven verduidelijkt en geldt voor ieder bedrijf een informatieplicht. Uitvoering door bedrijven en toezicht en handhaving vanuit provincies en gemeenten als bevoegd gezag moeten hiermee verbeteren. Daarnaast bevat het Intensiveringspakket het bedrag van € 3 miljoen voor toezicht en handhaving op energiebesparing bij bedrijven, die door de Kamer bij motie is vrijgemaakt en waar eerder door het IPO op is aangedrongen.

Uitvoeringsagenda 2018 Borgingscommissie Energieakkoord

Brief voorzitter Borgingscommissie aan Kabinet (13 februari 2018)