09
juli
2018
|
09:00
Europe/Amsterdam

IPO blij met eerste stap naar extra middelen voor klimaatadaptatie

Samenvatting

Het IPO is blij met de toezegging door de minister van I&W, Cora van Nieuwenhuizen, om voor de komende twee jaar, twee keer € 10 miljoen voor klimaatadaptatie vrij te maken. Het IPO ziet dit als een goede eerste stap naar meer structurele middelen op de langere termijn voor de uitvoering van klimaatadaptieve maatregelen. Deze maatregelen worden onderdeel van een Bestuurlijk Akkoord klimaatadaptatie, zoals aangekondigd in het Regeerakkoord.

De minister kondigde de extra middelen aan tijdens het AO Water op 26 juni. Zij reageert hiermee op de brief van begin juni waarin het IPO met de VNG en Unie van Waterschappen een dringend beroep hebben gedaan op het kabinet om middels extra financiële middelen sneller maatregelen mogelijk te maken om de gevolgen van extreem weer beter op te kunnen vangen. Deze negatieve gevolgen van klimaatverandering komen nu nog teveel terecht bij burgers en bedrijven.

Waterwet
Het IPO is ook blij met de op 5 juli met algemene stemmen aangenomen motie-Geurts c.s., waarin de regering wordt verzocht de Waterwet aan te passen om subsidiëring van maatregelen en voorzieningen ter bestrijding van wateroverlast en daarmee samenhangende onderzoeken uit het Deltafonds mogelijk te maken, zonder dat dit ten koste gaat van noodzakelijke investeringen in de waterveiligheid. De Kamer heeft de minister verzocht om bij de begrotingsbehandeling 2019 over het tijdspad te informeren met als doel zo snel mogelijk gestalte te geven aan de aanpassing Waterwet,

 Bredere focus
Om structurele middelen op langere termijn effectief in te kunnen zetten, is een wijziging van de Deltawet noodzakelijk. Het IPO ondersteunt de minister graag in het traject van deze wetswijziging, teneinde het Deltafonds zodanig te kunnen aanpassen dat deze structurele middelen op termijn direct kunnen worden ingezet voor klimaatadaptieve maatregelen. Wel zien we naast wateroverlast, daarin graag een bredere focus. Het gaat hierbij ook over opgaven zoals droogte, hittestress, gevolgbeperking overstromingen, bodemdaling, landbouw & natuur en vitale en kwetsbare functies, zoals deze voortkomen uit het Deltaplan ruimtelijke adaptatie, de Nationale Adaptatie Strategie en het Interbestuurlijk Programma.