Den Haag,
03
oktober
2019
|
13:25
Europe/Amsterdam

IPO Position paper Delta-aanpak Waterkwaliteit vastgesteld

Samenvatting

Versnelling en verdieping, dat is het uitgangspunt geweest om in de zomer van 2018 de ‘governance’ te veranderen van de Delta-aanpak Waterkwaliteit. In plaats een Bestuurlijk Overleg is gekozen om 3 versnellingstafels in te richten op de prioritaire thema’s: landbouw (nutriënten en gewasbeschermingsmiddelen), stoffen (opkomende stoffen en medicijnresten) en de brede tafel waterkwaliteit. Het IPO ging na de provinciale verkiezingen van maart 2019 samen met de provincies aan de slag. Het resultaat? Een position paper voor de Delta-aanpak Waterkwaliteit. Begin oktober werd deze gepresenteerd aan het IPO bestuur en vastgesteld.

Verbeteren kwaliteit grond- en oppervlaktewater 
Het belang van een gezonde, veilige leefomgeving is voor het beleid van provincies een ontzettend belangrijke drijfveer. Een schoon, gezond en veilig grond- en oppervlaktewatersysteem is daar een substantieel onderdeel van. Op het vlak van de bijbehorende verbetering van waterkwaliteit werken overheden en maatschappelijke partners via de Delta-aanpak Waterkwaliteit samen.

Integraal IPO position paper 
Verschillende provinciale beleidsmedewerkers waterbeleid, landbouw en VTH (vergunningverlening, toezicht en handhaving) werkten samen met het IPO mee aan de position paper Delta-aanpak Waterkwaliteit. Hiermee is beoogd om de position paper vanuit alle relevante beleidsaspecten op te stellen. Met dit position paper hoopt het IPO een extra impuls te geven aan de Delta-aanpak waterkwaliteit en zo te komen tot afspraken voor een verbetering van de Nederlandse grond- en oppervlaktewaterkwaliteit. De position paper schetst de urgentie, kaders, visie en uitgangspunten die voor de provincies leidend zijn voor het maken van bestuurlijke afspraken. Per versnellingstafel wordt aangegeven waar provincies kansen voor versnelling zien en hoe partijen dit gezamenlijk kunnen bewerkstelligen. Een voorbeeld hiervan is de roep om een coherenter en consistenter toelatingsbeleid voor gewasbeschermingsmiddelen.

Bestuurlijk vastgesteld
De position paper is op 1 oktober door het IPO bestuur vastgesteld. Hiermee is in IPO verband het bestuurlijke draagvlak voor de inhoud van de position paper geborgd. Het is nu aan de nieuwe IPO-portefeuillehouders aan de versnellingstafels om de inhoud in te brengen. Bert Boerman (Gedeputeerde Water van de provincie Overijssel) was het afgelopen jaar namens IPO betrokken bij twee van de drie versnellingstafels. Over het nieuwe position paper zegt hij: ”Ik ben blij met de nieuwe IPO position paper voor de Delta-aanpak Waterkwaliteit. Dit paper biedt ons een stevige inhoudelijke basis voor het maken van nieuwe afspraken. Hiermee is onze gezamenlijke positie scherp. Dit is temeer relevant omdat we met de recente provinciale verkiezingen en bijbehorende bestuurswissel met veel nieuwe bestuurlijke portefeuillehouders te maken hebben.”

Lees hier de position paper.