Den Haag,
20
april
2018
|
09:00
Europe/Amsterdam

IPO, UvW en VNG organiseren bijeenkomsten over regionale aanpak Energietransitie

Decentrale overheden hebben hun eigen regionale doelstellingen en initiatieven op het gebied van Energie en klimaat. Om de ambities aan te laten sluiten bij de landelijke opgave en de realisatie van regionale aanpakken te versnellen en te verbeteren, hebben het Interprovinciaal Overleg (IPO), de Unie van Waterschappen(UvW) en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) met het rijk het initiatief genomen om dit samen op te pakken. Zij organiseren tussen april en juli een ambtelijke en bestuurlijke bijeenkomst per provincie over de regionale aanpak van de Energietransitie.

De bijeenkomsten gaan over de regionale aanpak (Regionale Energie en Klimaatstrategie, REKS) die wordt ingebracht in het Klimaatakkoord. Ook wordt getoetst of de regionale aanpakken daarbij aansluiten.

In april en mei vindt de eerste ambtelijke ronde plaats met programmamanagers, projectleiders en/of medewerkers die zich actief inzetten op de onderwerpen bij provincie, gemeente en waterschap. De betrokken ambtenaren houden zich bezig met de beleidsthema’s energie, duurzaamheid, ruimte, sociaal/samenleving en economie. Nog voor de zomer komt er ook een bestuurlijke ronde voor wethouders, raadsleden, waterschapsbestuurders, heemraden, gedeputeerden en statenleden. De ambtelijke bijeenkomsten dienen ter voorbereiding van de bestuurlijke bijeenkomsten.

De deelnemers krijgen informatie over de voortgang van het Klimaatakkoord, het regionale perspectief en de rol van de REKS. Ook kijken ze naar de energieopgave, afspraken die door decentrale overheden worden gemaakt aan de sectortafels en hoe dit werkt binnen het Interbestuurlijk Programma (IBP).

Er is vooral ruimte om vragen te stellen aan de opstellers van het REKS en in gesprek te gaan over wat dit betekent voor gemeente, waterschap en provincie, wat de urgentie is en hoe in de regio de krachten gebundeld (kunnen) worden om samen de opgave aan te pakken.

De ambtelijke en bestuurlijke bijeenkomsten worden per provincie gehouden. Wie betrokken is bij de beleidsontwerpen en nog geen uitnodiging heeft ontvangen, kan zich aanmelden via https://inschrijven.uvw.nl. U kunt hier ook het recente overzicht vinden van data en locaties.