Den Haag,
20
juni
2019
|
17:15
Europe/Amsterdam

IPO, VNG en Unie van Waterschappen herkennen de opgaven en ambities van de ontwerp Nationale Omgevingsvisie.

Samenvatting

Op 20 juni presenteert de minister van BZK het ontwerp van de Nationale Omgevingsvisie (NOVI). Daarin staan de grote opgaven voor Nederland zoveel mogelijk in samenhang beschreven: ruimte voor klimaatadaptatie en energietransitie, duurzaam economisch groeipotentieel, sterke en gezonde steden en regio's en toekomstbestendige ontwikkeling van het landelijk gebied. Provincies, gemeenten en waterschappen zijn onder andere via de koepelorganisaties (IPO, VNG en Unie van Waterschappen) betrokken geweest bij de totstandkoming van de NOVI.

De decentrale overheden staan immers voor de uitvoering van de NOVI aan de lat. En het is duidelijk dat Nederland te klein is om alle opgaven sectoraal, naast elkaar, of als enkele overheidslaag op te pakken.

Met de NOVI presenteert het Rijk sinds lange tijd weer een langetermijnvisie op de fysieke leefomgeving en op de toekomst van Nederland. De koepelorganisaties zijn daar blij mee. Gemeenten, waterschappen en provincies herkennen zich in de genoemde opgaven, de analyse en de ambities van het rijk.

Tegelijkertijd benadrukken we dat de huidige opgaven vragen om een gelijkwaardige, langjarige samenwerking tussen overheden, maar ook met de samenleving als geheel. Waarbij we moeten durven de lokale en regionale praktijk voorop te stellen. Daar komen de opgaven samen en wordt al veel geëxperimenteerd, zoals met de RES regio’s.

Het werken als één overheid is een grote uitdaging en zal in de uitvoering veel aandacht vragen. Het vergt onder andere verregaande ontschotting van beleid en van financiële middelen. Alsmede om het effectief en efficiënt inzetten van de eigenstandige bevoegdheden, instrumenten en rollen van de verschillende overheden zoals de Omgevingswet het bedoeld heeft. Zo kunnen we gezamenlijk bijdragen aan de versnelling van de transities waar we voor staan. En bouwen aan een samenleving waar ‘quality of life’ de aanjager is van onze toekomst.