Utrecht,
01
augustus
2019
|
09:30
Europe/Amsterdam

Jaarverslag en en jaarrekening 2017 provincie Utrecht voorgelegd

Het college van Gedeputeerde Staten van de provincie Utrecht heeft het jaarverslag en de jaarrekening 2017 vastgesteld en deze samen met de goedkeurende accountantsverklaring voorgelegd aan Provinciale Staten. Het positief oordeel ten aanzien van getrouwheid en rechtmatigheid staat, maar de accountantsverklaring doet stevige aanbevelingen voor de financiële processen van de provinciale organisatie.

De jaarrekening 2017 sluit met een positief resultaat van € 32,7 miljoen. Het saldo van baten en lasten vóór verrekening met de reserves laat een tekort zien van € 17,7 miljoen. Aangezien een aanzienlijk deel van de lasten in 2017 wordt gedekt uit hiervoor in het verleden gereserveerde bedragen, resulteert uiteindelijk het positieve saldo. Het balanstotaal bedraagt eind 2017 € 867 miljoen. Met een solvabiliteitspercentage van 52,5% is de financiële positie van de Provincie Utrecht goed. En met een algemene reserve van € 54 miljoen kwalificeert de Provincie zich als in het licht van de geïdentificeerde risico’s als ruim voldoende. De accountantsverklaring stelt dat de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de grootte en de samenstelling van zowel de baten en lasten over 2017 als van de activa en passiva per 31 december 2017. Ook geeft accountantsbureau EY een positief oordeel over de rechtmatigheid van de baten en lasten.

AANPASSINGEN EN AANBEVELINGEN

Naar aanleiding van de accountscontrole zijn tijdens het controleproces, op aangeven van de accountant, veel aanpassingen in de jaarrekening doorgevoerd. Deze aanpassingen hangen samen met nieuwe en verscherpte inzichten (op waarderingsgrondslagen) en het moment van het nemen van het resultaat. De accountant heeft daarnaast een aantal kritische opmerkingen over de interne organisatie van de provincie, die volgens de accountant “onvoldoende zelf controlerend en in control is”. Verbeteringen zijn nodig om tot een betrouwbare verantwoordingscyclus te komen. Dat geldt voor de governance waaronder de rollen, taken en verantwoordelijkheden binnen de organisatie. Ook de kwaliteit van de administratieve organisatie en interne controle, de opzet van de processen, de kundigheid van mensen en systemen behoeft verbetering. Het college van GS erkent en herkent deze aanbevelingen.

UITHOFLIJN

Verder stelt de accountant dat bij het project de Uithoflijn er voor een totaalbedrag aan meerwerk afspraken van 12,2 miljoen euro ‘’niet voldoende en niet geschikte controle-informatie is verkregen om vast te stellen dat de prijs in de overeenkomsten juist is in relatie tot de waarde van de prestatie die ervoor geleverd is’’. Zoals gebruikelijk bij grote infrastructurele projecten zijn de betreffende onderhandelingen over dit meerwerk gevoerd op basis van onderbouwingen, inschattingen van risico’s, de waarde die dit vertegenwoordigt en ook de financiële en maatschappelijke gevolgen bij vertragingen. Naar aanleiding van eerdere onderzoeken is door de provincie al geconstateerd dat de navolgbaarheid en verslaglegging van deze onderhandelingen beter had gekund en gemoeten. Zo was er soms wel en soms niet een externe toets of deskundige betrokken, was er geen eenduidigheid in de werkwijze en werden niet altijd dezelfde controlemechanismen doorlopen.

De bevindingen van de accountant over de Uithoflijn sluiten hierbij aan. De accountant constateert dat de procesgang zoals ze zijn vastgelegd in de kwaliteitshandboeken van het projectbureau niet consistent wordt uitgevoerd en derhalve niet effectief is.

VERBETERING FINANCIËLE PROCESSEN

Gedeputeerde Robert Strijk: 'De afronding van de jaarrekening is een langdurig en complex proces geweest. De jaarrekening 2017 is nu door de accountant voorzien van een goedkeurende controleverklaring op getrouwheid en rechtmatigheid. We hebben hier als provincie het nodige van geleerd. Het is duidelijk dat er nog veel werk aan de winkel is bij de bedrijfsvoering van de provinciale organisatie. Wij waren al doordrongen van de noodzaak van de verbeteringen van onze financiële processen. Het accountantsrapport onderstreept dat. Er zijn inmiddels maatregelen genomen om onze financiële bedrijfsvoering in vervolg anders en beter te doen. Daarmee zijn we volop aan de slag en hierin investeren we fors. Hiermee kunnen we een complex traject af gaan sluiten en onze blik weer richten op de toekomst.'