Den Haag ,
11
juni
2018
|
00:00
Europe/Amsterdam

Kabinet vraagt om plannen voor sterkere regio’s

Samenvatting

Het kabinet nodigt regio’s in het hele land uit om met voorstellen voor de zogenoemde regiodeals te komen. De regering stelt bijna 1 miljard euro beschikbaar voor het versterken van de regio’s. Die zijn nu aan zet om plannen in te dienen voor de eerste ronde, waarvoor 200 miljoen euro beschikbaar is.

Vanaf nu kunnen alle regio’s voorstellen indienen bij het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit voor de zogenoemde regiodeals. Hiermee wil het kabinet de regio’s structureel versterken. Dit gebeurt met financiële en niet-financiële middelen.

Voor de eerste ronde is 200 miljoen euro beschikbaar. De regio’s hebben tot 1 september om hun plannen in te dienen via rvo.nl/regiodeals. Dit staat in de brief die minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit mede namens minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties aan de Tweede Kamer heeft gezonden. Minister Schouten is coördinerend minister van de extra gelden die het kabinet beschikbaar heeft gesteld voor het versterken van de regio’s.

Regio’s aan zet

Minister Schouten: “De kwaliteit van leven in een regio hangt samen met veel verschillende factoren: om er goed te kunnen wonen zijn zorg, onderwijs en veiligheid belangrijk maar ook het kunnen genieten van onze natuur en de prachtige landschappen in ons land. Dit kabinet investeert in het versterken van de regio’s en stelt deze kabinetsperiode bijna 1 miljard beschikbaar. Ik vind het belangrijk dat de regio’s zelf aan zet zijn om te bepalen welke plannen zij wil indienen die de leefbaarheid verder vergroten en de economie versterken. Om een goede keuze te kunnen maken, hopen we een divers aanbod aan voorstellen te ontvangen. Ik zie uit naar de plannen van de regio waarin zij zelf aangeven welke kansen en mogelijkheden zij zien.”

Verdeling over Nederland

Bij de selectie van deals, waarvoor voorstellen nu kunnen worden ingestuurd, wordt gekeken naar een evenwichtige verdeling over de vier landsdelen. Daarbij wordt rekening gehouden met de vorige tranche met de zes in het regeerakkoord genoemde opgaven, waar de afgelopen maanden samen met de regionale partners aan is gewerkt. Voor de voorstellen gelden meerdere randvoorwaarden. Er wordt onder andere gekeken naar de bijdrage aan brede welvaart, de mate van concrete impact op de regio, naar cofinanciering vanuit de regio en in hoeverre zowel publieke als private partijen bijdragen aan de regiodeal. Voor de beste voorstellen is minimaal 5 en maximaal 40 miljoen euro beschikbaar. Het kabinet hoopt in het voorjaar 2019 deze regiodeals te kunnen sluiten.

Samen plannen smeden

VNO-NCW en MKB-Nederland roepen ondernemers op om samen met gemeenten en provincies plannen te gaan smeden.

Lees ook het nieuwsbericht van de Rijksoverheid en de brief aan de Tweede Kamer van minister Schouten over de aanpak regiodeals.