Den Haag,
10
juni
2020
|
16:16
Europe/Amsterdam

Kabinetsmaatregelen stikstof belangrijke stap, maar we zijn er nog niet

Het kabinet neemt een fors pakket aan maatregelen om de stikstofuitstoot te verminderen en de natuur te versterken. In een sterke natuur ligt de oplossing van het stikstofprobleem: een sterke natuur zorgt voor minder knelpunten bij het verlenen van nieuwe vergunningen. Maar voor een succesvolle aanpak is meer nodig. De structurele aanpak moet ook een basis bieden voor het weer kunnen vergunnen van economische ontwikkelingen en woningbouw. Juist in deze tijden van coronacrisis vraagt dit om een effectief gebiedsgericht beleid, waar ruimte is voor maatwerk. Om dat mogelijk te maken is het kabinetsvoorstel een eerste aanzet maar we zijn er nog niet.

Rapport Remkes

De provincies hebben kennis genomen van de het rapport van het Adviescollege Stikstofproblematiek. Alle facetten en dilemma's worden gewogen in dit rapport van 179 pagina’s. Het rapport wordt geanalyseerd en beoordeeld. Het onderwerp is te belangrijk om een snelle reactie te geven. De nuances zijn belangrijk en de belangen zijn groot. Daarom kiezen wij voor een zorgvuldige analyse en een afgewogen reactie. Dat kost wat meer tijd dan en daarom komen wij later met een inhoudelijk bericht. We kunnen al wel constateren dat de zorgen die wij hebben ten aanzien van de structurele aanpak met dit advies niet worden weggenomen.

Goede impuls voor de natuur

De provincies willen voortvarend aan de slag met de voorgestelde impuls die aan de natuur wordt gegeven. We doen dat vanuit onze rol als gebiedsregisseur, met kennis van wat speelt in de gebieden en gesprekken die in de regio plaatsvinden. Belangrijk daarbij is dat wij snel kunnen beschikken over de vereiste middelen en dat wij in staat worden gesteld onze regierol daadwerkelijk waar te maken.

Meldingen en andere restproblemen van de PAS moeten eerst worden opgelost

Een struikelblok daarbij is de legalisering van situaties die door de Raad van State uitspraak opeens illegaal zijn geworden. Het bieden van zekerheid over deze zogenoemde meldingen, biedt sectoren, waaronder de landbouw de mogelijkheid stappen vooruit te zetten. Provincies zijn dan ook van mening dat de meldingen en andere oude PAS-problemen met voorrang door het rijk moeten worden opgelost.

Tekort aan ontwikkelingsruimte: aanvullende bronmaatregelen nodig

Het huidige pakket is omvangrijk maar biedt zoals het er nu naar uitziet tot 2030 nog onvoldoende perspectief voor economische ontwikkeling en woningbouw in veel gebieden. De provincies pleiten daarom voor een aanvullend pakket aan bronmaatregelen en andere maatregelen (bijvoorbeeld gericht op innovatie, maatregelen in de zee- en binnenvaart en in de industrie) om meer ruimte te bieden voor economische en maatschappelijke activiteiten.

Een structurele aanpak voor houdbare vergunningverlening ontbreekt nog

Een houdbare structurele aanpak vraagt – last but not least - om een nieuw stelsel van vergunningverlening. Dat stabiel en juridisch houdbaar is. Waar tijdrovende en juridische ingewikkelde ‘nood’-oplossingen zoals we die nu ontwikkelen niet of veel minder nodig zijn. Provincies willen als bevoegd gezag graag meedenken en meedoen aan een nieuw perspectief op vergunningverlening.

Gebiedsgericht beleid biedt maatwerk

Landelijk beleid en gebiedsgericht beleid hebben elkaar nodig. Binnen de af te spreken kaders en spelregels is ruimte nodig voor gebiedsgericht maatwerk. De gebiedsgerichte aanpak die de provincies daarbij voor ogen staat is nadrukkelijk meer dan de uitvoering van specifieke maatregelen. Door gebiedsgericht te werk te gaan kan de verbinding worden gemaakt met andere maatschappelijke opgaven zoals klimaatakkoord en landbouwtransitie én met de provinciale doelstellingen uit de provinciale omgevingsvisies. Binnen die gebiedsaanpak zijn provincies bereid om samen met het rijk te kijken hoe de voorgestelde bronmaatregelen zo kunnen worden ingezet dat zij een maximaal effect kunnen bereiken. De gebiedsaanpak is echter geen ‘tovermiddel’ waarmee alle problemen worden opgelost.

Dit pakket is een eerste belangrijke stap, maar we zijn er nog niet

De provincies willen in samenwerking met het Rijk, andere overheden en sectoren in de komende periode een bijdrage leveren aan de aanpak van stikstofproblematiek in samenhang met andere gebiedsopgaven. De provincies spelen hierbij als verantwoordelijke voor natuurbeheer, vergunningverlener en gebiedsregisseur een sleutelrol. Wij zien dit pakket als een eerste belangrijke stap, maar wij zijn er nog niet. Ook mede om die reden vinden wij het van belang om het advies van de commissie Remkes te betrekken bij de verdere uitvoering van de door het kabinet voorgestelde aanpak.