Den Haag,
07
mei
2018
|
09:00
Europe/Amsterdam

Kenniscommunities om maatschappelijke opgaven in leefomgeving te realiseren

Klimaatverandering, een duurzaam en vitaal landelijk en stedelijk gebied, de energietransitie en de realisatie van een circulaire economie: om deze maatschappelijke opgaven in de leefomgeving aan te pakken is het nodig dat lokale en regionale overheden kennis ontwikkelen en toepassen. Daarom gaan zij samen met kennisinstellingen een of meer kenniscommunities inrichten over bodem en ondergrond, veiligheid, gezondheid en leefomgeving en over klimaatbestendige en duurzame ontwikkeling. Overheden of kennisinstellingen die willen meedenken kunnen zich hierbij aansluiten. 

In de vernieuwing van het omgevingsbeleid staan het mogelijk maken van een meer lokale en integrale afweging en de grotere betrokkenheid vanuit maatschappelijke initiatieven centraal. Decentrale overheden hebben een toenemende verantwoordelijkheid voor het realiseren van deze opgaven in de fysieke leefomgeving. Er ontstaat een nieuw samenspel tussen overheden, bedrijven en burgers. Het gezamenlijk ontwikkelen en toepassen van kennis is medebepalend voor het realiseren van deze maatschappelijke opgaven. De doorwerking van kennis is hierbij cruciaal, om de nieuwe beleidsvormende en -uitvoerende taken van de decentrale overheden goed te vervullen.

Overheden en kennisinstellingen kunnen aansluiten

Bestuurders van alle overheidslagen en directeuren van uitvoeringsorganisaties en publieke kennisinstituten in het domein van de fysieke leefomgeving onderschrijven de urgentie van het gebruik van bestaande en nieuwe kennis voor het aanpakken van de maatschappelijke opgaven. Zij kwamen op 7 februari bijeen in het Veluweberaad en spraken af om hiervoor kenniscommunities in te richten. Deze communities maken de landelijke kennis beter toegankelijk en bruikbaar voor de lokale en regionale overheden. Hierdoor ontstaat een betere kennisinfrastructuur die voor alle overheidslagen bijdraagt aan hun taken.

Onderwerpen voor de kenniscommunities zijn;

  • Bodem en ondergrond
  • Veiligheid, gezondheid en leefomgeving
  • Klimaatbestendige en duurzame stedelijke ontwikkeling

Iedere community krijgt een voorzitter/ambassadeur en een faciliterende kennisorganisatie. Provincies, gemeenten en waterschappen worden van harte uitgenodigd om hier volop aan bij te dragen. Wilt u hierover meer weten, neemt u dan contact op met Marijanne van der Dries, mvddries@brabant.nl.

Veluweberaad

Onder het Veluweberaad worden bestuurlijke bijeenkomsten georganiseerd van gemeenten, provincies, waterschappen en ministeries, omgevingsdiensten en GGD’s en de kennisinstellingen KNMI, PBL, Rijkswaterstaat, Deltares en RIVM over het gezamenlijk ontwikkelen, benutten en verankeren van kennis in de fysieke leefomgeving. Directie Kennis, Innovatie en Strategie van het ministerie van IenW organiseert dit proces. Het RIVM zit de voorbereidende werkgroep voor.

logos webartikel reinette.png