Den Haag,
18
april
2019
|
16:30
Europe/Amsterdam

Landelijke en regionale samenwerking voor betere aansluiting onderwijs op arbeidsmarkt

Samenvatting

Ruim twintig landelijke partijen uit bedrijfsleven, overheid, onderwijs en vakbonden gaan samenwerken om te zorgen voor voldoende vakkrachten voor de verduurzaming van woonwijken. De samenwerking is nodig om veel meer mensen aan te trekken, met goed werk en vooruitzicht op een mooie loopbaan. Het Interprovinciaal Overleg (IPO) ziet hierin kansen voor aansluiting bij al lopende regionale initiatieven.

De landelijke samenwerking sluit naadloos aan op de al bestaande ‘regiodeals’ waarin Rijk en regio zich richten op het verbeteren van woon-, werk- en vestigingsklimaat maar ook op een betere aansluiting van onderwijs op de arbeidsmarkt. Ook past de samenwerking goed bij de binnenkort te starten ‘proeftuinen Human Capital’ in het kader van het Interbestuurlijk Programma (IBP).

In deze proeftuinen, waarvan de eerste drie in juni starten, neemt het IPO het initiatief in de afstemming tussen economische regio’s en arbeidsmarktregio’s.

Opleidingsbehoefte

Met werkgevers- en werknemersorganisaties, onderwijsinstellingen, O&O-fondsen, het UWV en gemeenten wordt een Human Capital Agenda opgesteld die aansluit op de maatschappelijke opgave en het economisch profiel van de regio én de opleidingsbehoefte op de middellange termijn. Met partijen in de regio wordt bekeken hoe de begeleiding van schoolverlaters en werkzoekenden naar werk in de belangrijkste economische sectoren in de regio het beste kan plaatsvinden. En hoe permanente scholing van werkenden, inclusief ZZP’ers, het beste geregeld kan worden.

Ambitie

Het kabinet streeft ernaar jaarlijks vijftigduizend woningen te verduurzamen. Dat tempo moet omhoog naar tweehonderdduizend per jaar om in 2050 alle woningen duurzaam te hebben. Nu al dreigt krapte op de arbeidsmarkt deze ambitie in de weg te zitten. Op woensdag 17 april werd daarom de intentieverklaring ‘Mensen maken de transitie’ getekend waarin partijen hebben afgesproken samen te zorgen voor de inzet van voldoende vakkrachten.

Meer weten over de intentieverklaring? Lees dan hier verder.