13
juli
2018
|
09:00
Europe/Amsterdam

Leidraad 'Afvalstof of product'

Samenvatting

Gedeputeerde Nienke Homan (Groningen) heeft de ‘Leidraad afvalstof of product’ op 13 juli namens het IPO in ontvangst genomen. Het IPO, de Omgevingsdiensten en VNG kregen de leidraad namens de Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat aangeboden door de DG Milieu en Internationaal. De leidraad bevat richtsnoeren voor een zoveel mogelijk uniforme toepassing van de begrippen ‘afvalstof’ (‘zich ontdoen’), ‘bijproduct’ en ‘einde-afvalstatus’.

Gedeputeerde Homan nam de leidraad met plezier in ontvangst. “We hebben ons afval keihard nodig: grondstoffen worden schaars dus daar moeten we slim mee om gaan”, aldus de bestuurster, die onder meer lid is van de adviescommissie Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving (VTH) van het IPO.

 Circulaire economie
Het kabinet heeft in het Rijksbrede programma Circulaire Economie de ambitie geuit om in 2050 een volledig circulaire economie gerealiseerd te hebben. Binnen een circulaire economie worden materialen zo lang en zo hoogwaardig mogelijk in het economisch verkeer gehouden op een wijze die verantwoord is vanuit het oogpunt van milieu en volksgezondheid.

 Wel of geen afvalstof?
Reststromen die voorheen als afval werden gezien worden in een circulaire economie steeds vaker als grondstof toegepast. In de praktijk kan het voor bedrijven en overheden echter lastig zijn om te bepalen of een bepaald materiaal in een specifieke situatie wel of geen afvalstof is. Het onderscheid tussen materialen die wel en materialen die geen afvalstof zijn is van belang, omdat verschillende wettelijke regimes van toepassing zijn.

 Niet onnodig
Om die reden wil het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat met de verduidelijking van het begrip afvalstof in LAP3 (landelijk afvalbeheerplan 3) met name een betere benutting bevorderen binnen de ruimte die de huidige Europese wetgeving en de rechtspraak biedt om materialen niet onnodig als afvalstof te kwalificeren.

In hoofdstuk B.6 van het LAP3 is de algemene beleidslijn beschreven die geldt bij de uitleg en toepassing van de definitie van het begrip afvalstof (‘zich ontdoen’), de voorwaarden en criteria voor de status van bijproduct en de voorwaarden en criteria voor het vervallen van de afvalstofstatus.

De ‘Leidraad afvalstof of product’ licht het begrippenkader van de Kaderrichtlijn afvalstoffen en de nieuwe beleidslijn uit LAP3 toe aan de hand van praktische voorbeelden uit de rechtspraak, rechtsoordelen en andere relevante documenten. In het bijbehorende toetsingskader is de beoordeling van de status van afvalstof of product (niet-afvalstof) schematisch weergegeven.

Meer weten?
Download hier de nieuwe leidraad en het toetsingskader. In het najaar organiseert Rijkswaterstaat met het ministerie verdiepende bijeenkomsten voor Omgevingsdiensten.

Lees hier meer over de leidraad of neem contact op met de Helpdesk Afvalbeheervan RWS.