Den Haag ,
28
juni
2018
|
09:00
Europe/Amsterdam

Manifest NOVI: 'Werk als één overheid’ en ‘laat transities elkaar versterken’

Werk als één overheid’ en ‘laat transities elkaar versterken’. Dat zijn de hartenkreten in het manifest over de Nationale Omgevingsvisie (NOVI) dat IPO, VNG en UvW op 28 juni hebben aangeboden aan minister Ollongren van BZK. Het is een oproep om bij de uitwerking van de NOVI de departementen meer op één lijn te krijgen en beleid en middelen te ontschotten. Namens de koepels boden Fleur Gräper (IPO) Gerdo van Grootheest (VNG) en Dirk-Siert Schoonman (UvW) het manifest aan.

Langetermijnperspectief 
De fysieke en sociale leefomgeving van Nederland gaan de komende decennia ingrijpend veranderen. Transities in de energievoorziening, de landbouw, wonen, werken en mobiliteit en klimaatadaptatie zijn daarvoor drijvende factoren. De integrale aanpak van de opgaven in stad en regio vragen een nieuwe manier van samenwerken tussen overheden, maatschappelijke organisaties en inwoners waarbij het Rijk actief meedoet. De decentrale overheden roepen de minister op om bij de NOVI verder te kijken dat het huidige Regeerakkoord en een wenkend langetermijnperspectief te schetsen voor Nederland. Daarbij moeten scherpe doelen worden gesteld voor zowel de lange termijn, 2050, als voor de middellange termijn, 2030.

Transformatiefonds
Daarnaast vragen decentrale overheden de minister zich via de NOVI in te zetten voor een transformatiefonds voor de financiering van onrendabele toppen voor zowel binnenstedelijke transformatie als woon- en leefbaarheidsopgaven in de krimpgebieden. Ook wordt gepleit voor ontschotten van middelen in het mobiliteitsfonds. De energietransitie legt groot beslag op de ruimte. Niet alleen voor opwekking, maar ook voor transport en opslag. De keuzes moeten zoveel mogelijk in een bottom-up proces in de regio worden gemaakt. In het Klimaatakkoord worden afspraken gemaakt over het opstellen van Regionale Energie Strategieën (RES-en) die een ruimtelijke vertaling krijgen in de NOVI.

Gelijkwaardig partnerschap
De minister werkt op dit moment aan de Hoofdlijnenbrief voor de NOVI die na de zomer aan de Tweede Kamer wordt gestuurd. Eind dit jaar moet de Ontwerp NOVI gereed zijn. Gemeenten, provincies en waterschappen willen de NOVI in gezamenlijkheid verder invullen en werken aan een langjarig gelijkwaardig partnerschap met het Rijk dat is gericht op het handelen als één overheid.