Middelburg ,
14
oktober
2019
|
16:45
Europe/Amsterdam

Meer aandacht en ruimte voor regionale en boerenbelangen stikstof in Zeeland

Persbericht

De Provincie Zeeland en de Zeeuwse landbouwsector maken zich samen hard voor werkbare regionale stikstofplannen met impact voor natuur, land- en tuinbouw, economie en samenleving. Dat is de conclusie van het spoedoverleg dat plaatsvond tussen Provincie en ZLTO en ZAJK (Zeeuws Agrarisch Jongeren Kontakt). 

Het spoedoverleg vond plaats op maandagochtend 14 oktober 2019.

Onduidelijkheid is onzekerheid

Uitgangspunt van dat spoedoverleg was dat het goed is dat de vergunningverlening weer op gang komt, maar dat lange termijn investeringen voor een duurzame landbouw niet belemmerd worden. Iedere regio heeft eigen doelstellingen en dus ook eigen kansen. Het zou daarom goed zijn om die te benutten in een regionale vertaling van de landelijke aanpak.

Geen generieke regels

In de Zeeuwse landbouwsector wordt veel geïnvesteerd in duurzaamheid en worden stappen gezet in bijvoorbeeld kringlooplandbouw. ZLTO en ZAJK gaven aan dat door generieke regels in Zeeland toe te passen, bijvoorbeeld afromen bij extern salderen, en de koppeling met dier- en fosfaatrechten, het risico bestaat dat landbouwers niet meer kunnen investeren in bedrijfsontwikkeling. Dit kan de toekomstbestendigheid van bedrijven beperken, bedrijfsovername door jonge boeren afremmen of zelfs onmogelijk maken. Bovendien hebben dergelijke regels in Zeeland maar weinig invloed op het stikstofprobleem, omdat Zeeland een relatief kleine veehouderijsector heeft. De Provincie heeft oog voor deze specifieke Zeeuwse situatie en zal dit nadrukkelijk melden bij minister Schouten (LNV) en andere provincies.

Ruimte en dynamiek

Om kringlooplandbouw in Zeeland echt van de grond te krijgen, is het van belang om ruimte te houden voor een duurzame veehouderij, zo erkennen de Zeeuwse partijen. Juist door combinaties van maatregelen op het gebied van natuur en landbouw kan Zeeland een bijdrage leveren aan de stikstofproblematiek. De provincie en de agrarische sector zien daarin samen de meeste kans van slagen als het tempo waarin dat gebeurt past bij het ontwikkel- en investeringstempo van de sector.

De afgelopen weken is het stikstofdossier veel in het nieuws en volgen ontwikkelingen elkaar in snel tempo op. Er is onduidelijkheid ontstaan over enkele definities in de kamerbrief van minister Schouten (LNVB) en de regels die provincies hanteren. Provincie en ZLTO zijn het eens dat daarover zo snel mogelijk meer duidelijkheid komen. De provincies gaan nog deze week in overleg met minister Schouten.

Uitbreiding meetpunten

Omdat het goed is om over voldoende feiten en cijfers te beschikken om per gebied de juiste maatregelen te kunnen nemen tav de stikstofmaatregelen worden de huidige 22 ammoniakmeetpunten in Zeeland uitgebreid naar 28. De ZLTO en ZAJK denken actief mee waar deze extra meetpunten in Zeeland moeten komen.

Gebiedsgerichte aanpak

Eén van de afspraken uit het overleg is ook om het reeds bestaande frequente contact tussen de ZLTO, ZAJK en de Provincie de komende weken verder te intensiveren. De ZLTO schuift ook structureel aan bij de provinciale klankbordgroep gebiedsgerichte aanpak stikstof.