Den Haag,
22
januari
2018
|
00:00
Europe/Amsterdam

Minister onderzoekt aanpassing Chw in aanloop naar Omgevingswet

Tijdens het AO Ruimtelijke ordening (18 januari, Tweede Kamercommissie Binnenlandse Zaken) heeft de minister van BZK aangekondigd dat ze op zoek gaat naar een oplossing om de woningbouw te versnellen. Tijdens het kabinet-Balkenende IV is de Crisis- en herstelwet (Chw) ingevoerd.

Volgens de minister heeft deze wet de bouw goed op gang geholpen, maar is het een wet met mogelijkheden en beperkingen. Op weg naar de beoogde inwerkingtreding van de Omgevingswet in 2021 wil de minister naar mogelijkheden kijken om in de tussentijd de woningbouw te versnellen. Op korte termijn wil ze samen met haar medeoverheden beoordelen wat wenselijk is en welke concrete maatregelen nodig zijn. Waarschijnlijk is de snelste manier de Chw te verbeteren of te versterken. VVD en CDA pleitten ervoor met een aparte spoedwet woningbouw te komen; de minister is bereid ook deze optie te onderzoeken.

Tevens is de minister ingegaan op het tekort van 200 miljoen dat is ontstaan bij de overgang van de Omgevingswet van het ministerie van IenM naar het ministerie van BZK. Bij de Voorjaarsnota in juni zal bekend worden hoe het kabinet denkt dit financiële probleem op te lossen.

Bijna alle aanwezige partijen stelden vragen over het Kustpact. De minister noemde het Kustpact een goed voorbeeld hoe de rijksoverheid een stimulerende rol kan hebben in het ruimtelijk beleid, terwijl de verantwoordelijkheden op decentraal niveau liggen. De minister wil voor de zomer een samenhangend beeld naar de Kamer sturen, daarin zal ze ook ingaan op de invulling van de zonering door provincies. In overleg met medeoverheden zal het Kustpact uiteindelijk worden opgenomen in de NOVI.