Den Haag,
10
december
2018
|
13:22
Europe/Amsterdam

Nieuwe handreiking Omgevingsverordening gepresenteerd

Samenvatting

Op 6 december is de nieuwe handreiking Omgevingsverordening gepresenteerd. Dit vond plaats tijdens de tweede themabijeenkomst over de Omgevingsverordening, georganiseerd door het IPO, in samenwerking met het programma Aan de Slag met de Omgevingswet. In de handreiking Omgevingsverordening 2.0 wordt de waaier van wettelijke verplichtingen en mogelijkheden voor de omgevingsverordening in beeld gebracht, worden deze toegelicht en worden waar mogelijk voorbeelden gegeven.

De Handreiking Omgevingsverordening moet er voor zorgen dat de provincies zijn voorbereid op de inwerkingtreding van de omgevingswet in 2021, en in het bijzonder op het ontwerpen en vaststellen van de omgevingsverordening, op grond van die wet. De Omgevingswet verplicht de provincies namelijk tot het opstellen van één digitale verordening voor de gehele fysieke leefomgeving: de omgevingsverordening. Deze verordening vervangt een veelheid van provinciale verordeningen voor de fysieke leefomgeving, zoals de milieuverordening, de waterverordeningen, de ontgrondingenverordening, de ruimtelijke verordening, de natuurverordening en diverse verordeningen rond landschap, wegen, luchtvaart, etc.

Flink aantal keuzes
In deze Omgevingsverordening worden alle regels opgenomen die de provincie moet, dan wel wil stellen op het gebied van de fysieke leefomgeving. Dat betekent dat de provincie de komende tijd voor een flink aantal keuzes komt te staan. Bijvoorbeeld: wat regelen we naast de verplichte onderwerpen nog meer? Wat regelen we niet meer? Hoe wordt omgegaan met afstemming en participatie bij het vormgeven van de omgevingsverordening? En hoe koppelen we deze omgevingsverordening aan de provinciale omgevingsvisie?

Structuur
Bij het maken van deze keuzes moeten provincies rekening houden met de mogelijkheden en onmogelijkheden die bij of krachtens de Omgevingswet worden gesteld. Om structuur te brengen in al deze verplichtingen en mogelijkheden, is deze handreiking opgesteld.