Den Haag,
17
mei
2018
|
09:00
Europe/Amsterdam

Nieuwe handreiking voor Europese waterkwaliteitsdoelen

De Stuurgroep Water - het bestuurlijk overleg tussen de waterschappen, provincies, gemeenten en drinkwaterbedrijven – heeft de ‘Handreiking KRW-doelen’ vastgesteld. De handreiking geeft waterbeheerders duidelijke handvatten en een stappenplan voor het actualiseren van de ecologische doelen en bijbehorende maatregelpakketten die voor Nederlandse oppervlaktewateren zijn opgesteld met het oog op de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW). Bij de handreiking is tevens een bestuurlijk-juridisch kader verschenen.

Sinds 2009 heeft de Nederlandse implementatie van de KRW veel bijgedragen aan het verbeteren van de ecologische waterkwaliteit. Begin 2022 start de derde planperiode van de KRW, die loopt tot en met 2027. Voordat deze periode start, gaan de Nederlandse waterkwaliteitsbeheerders hun eerder vastgestelde ecologische KRW-doelen voor oppervlaktewateren en de daarbij behorende maatregelen actualiseren, zoals de KRW vereist. Deze leggen ze vast in nieuwe stroomgebiedbeheerplannen, die in 2022 in werking treden.

Actualiseren
De handreiking biedt beleidsmakers, adviseurs, juristen en bestuurders handvatten voor de actualisatie van de waterkwaliteitsdoelen in Nederland. Ook helpt het mogelijke aanpassingen op uniforme wijze toe te lichten en te onderbouwen.De actualisatie van de waterkwaliteitsdoelen moet begin 2019 gereed zijn vanwege reeds lopende regionale en landelijke analyses voor de Delta-aanpak Waterkwaliteit en Zoetwater én voor de regionale KRW-gebiedsprocessen.
 

Download de handreiking 
Download het bestuurlijk-juridisch kader

 


 

Boilerplate

Meer informatie over de handreiking? Neem dan contact op met Bas van der Wal van STOWA, 033 460 3200 of mail naar stowa@stowa.nl