Zwolle,
03
maart
2020
|
09:44
Europe/Amsterdam

Nieuwe impuls samenwerking Rijk en provincies bij aanpak asbestdaken

Rijk, provincies en gemeenten blijven de komende jaren actief om asbestdaken aan te pakken. Vandaag werd in Den Haag een samenwerkingsverklaring getekend, door onder anderen het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en gedeputeerde Tijs de Bree. Doel van de samenwerking is om eigenaren te blijven motiveren en stimuleren hun asbestdak te vervangen. Overijssel vervult op dit terrein al jaren een koplopersrol; veel van de Overijsselse kennis en tools worden ter beschikking gesteld aan andere provincies en gemeenten. 

Gedeputeerde Tijs de Bree voor energie, arbeidsmarkt en handhaving: “Asbestdaken vormen een bedreiging voor de gezondheid. Doordat de daken verweren komen er steeds meer asbestvezels in de lucht. Bij inademing kunnen deze vezels asbestkanker veroorzaken. De provincie Overijssel wil een veilige, schone en aantrekkelijke leefomgeving voor haar inwoners. De risico’s van asbestdaken horen daar niet in thuis.”

Bewustwording en ontzorgen

Binnen de samenwerking staan zes thema’s centraal: allereerst wordt samengewerkt op gebied van communicatie om dakeigenaren bewust te maken van de gevaren van asbestdaken, en mee te denken in oplossingen. Gemeente worden geholpen doordat zij worden voorzien van handreikingen om asbestdaken aan te pakken. Ook wordt gekeken of de aanpak van asbestdaken kan worden gekoppeld aan andere ingrepen, bijvoorbeeld isolatie of het plaatsen van zonnepanelen. Daarnaast wordt de sanering van asbestdaken gemonitord, en wordt bekeken hoe de aanpak kan worden vereenvoudigd zodat de kosten worden beperkt.

Fonds

Tot slot komt er een landelijk asbestdakenfonds, waaruit particuliere dakeigenaren met een krappe beurs een lening kunnen krijgen om de vervanging van het asbestdak te financieren. Dit fonds is vooral bedoeld voor eigenaren die niet bij de reguliere banken terecht kunnen. Het Rijk draagt 12 miljoen euro bij aan dit fonds. De provincie Overijssel beslist op een later moment of zij deelneemt aan dit landelijke fonds, of zelf een fonds opstart. Provinciale Staten hebben voor dit doel eerder al 6,25 miljoen euro gereserveerd.

Verbod

De afgelopen jaren is lange tijd sprake geweest van een verbod op asbestdaken. Uiteindelijk werd dit in 2019 door de Eerste Kamer tegen gehouden. Gedeputeerde De Bree: “Met het verdwijnen van het verbod is de problematiek van de asbestdaken niet verdwenen. Het blijft belangrijk om eigenaren aan te sporen hun dak te vervangen, ook als dit niet verplicht is. Vandaar dat wij van harte meedoen aan deze samenwerking.”

8 miljoen

In Overijssel ligt op dit moment 8 miljoen vierkante meter asbestdak. De afgelopen jaren is er – mede door de Overijsselse versnellingsaanpak - al 4 miljoen vierkante meter opgeruimd. Dat is een derde van het totale areaal. Na het sneuvelen van het asbestdakenverbod in de Eerste Kamer is het aantal dakvervangingen fors gedaald. De provincie Overijssel verwacht met een nieuwe aanpak en deze samenwerking een nieuwe impuls te geven aan het vervangen van asbestdaken.