Den Haag ,
08
oktober
2018
|
15:46
Europe/Amsterdam

‘Nieuwe kansen voor verduurzaming landbouw’

Samenvatting

Het nieuwe Europees gemeenschappelijk landbouwbeleid voor de periode 2021 – 2027 biedt kansen voor verduurzaming en innovatie in de landbouw. Hoe kunnen provincies die transitie helpen versnellen? Die vraag staat centraal in de workshop “De toekomst van het GLB: naar innovatief voedselbeleid" tijdens het IPO-Jaarcongres dat deze week in Brussel gehouden wordt. Beleidsadviseur Stephan Melis en bestuursadviseur Marloes Konterman (Provincie Noord-Holland) blikken alvast vooruit.

De Europese Commissie presenteerde op 1 juni 2018 haar plannen voor het gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) voor de periode 2021-2027. In het nieuwe GLB ligt de nadruk meer op innovatie, milieu, klimaat, de verduurzaming van de landbouwsector en de ontwikkeling van landelijke gebieden. Een belangrijke verandering is dat de Commissie een nieuw ‘delivery model’ voorstelt. “Het GLB is een belangrijke inkomstenbron voor de Nederlandse boeren, maar om die inkomsten te verkrijgen moeten zij wel een tegenprestatie leveren door maatregelen te nemen die klimaat en duurzaamheid ten goede komen”, vertelt Stephan Melis, adviseur Landbouw en Economische Zaken bij Provincie Noord-Holland.

Prioriteiten
De Commissie stelt een aantal prioriteiten voor het plattelandsontwikkelingsfonds voor. Investeringen moeten met name gericht zijn op het stimuleren van een slimme en veerkrachtige landbouwsector, die zorgt voor voedselzekerheid, de ondersteuning van klimaatdoelstellingen (minimaal 30 procent) en een versterkt profiel van plattelandsgebieden. Deze prioriteiten worden aangevuld met sector-overstijgende doelen zoals kennisontwikkelingen verdere digitalisering in de landbouw en plattelandsgebieden.

Nationaal landbouwplan
Alle activiteiten worden straks samengebracht in één nationaal landbouwplan. Dit geeft de lidstaten ruimte bij het opstellen van specifieke, gebiedsgerichte landbouwmaatregelen. Ook laat het nieuwe GLB toe om delen van het landbouwplan op regionaal niveau uit te voeren. Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) gaat het nationaal landbouwplan samen met de provincies opstellen. Stephan: “Het nationaal landbouwplan raakt immers diverse kerntaken van de provincies: vitaal platteland, het ruimtelijk gebied, regionale economie en innovatie. Het nationaal plan biedt dus verschillende kansen om ontwikkelingen op het gebied van innovatie, duurzaamheid en klimaat te versnellen. Denk aan de vermindering van emissies door precisielandbouw, het slimmer omgaan met zoet water en het voorkomen van daling van onze veengebieden. Een belangrijke uitdaging is om maatregelen op het boerenerf te steunen. Dat gaat nu gepaard met veel administratieve kosten en -risico’s. Het moet eenvoudiger”, aldus Stephan.

Workshop
Samen met zijn collega’s van de Provincie Noord-Holland en Provincie Overijssel bereidt Stephan de workshop over het GLB voor die deze week tijdens het IPO-Jaarcongres gehouden wordt. “Het gaat om een complex onderwerp dat al gauw heel technisch wordt. Met onze workshop willen we die kant niet op. We streven ernaar om de theorie naar de praktijk te vertalen”, vertelt Marloes Konterman. “Alex Datema, voorzitter van de vereniging Boerennatuur en biologische melkveehouder met veel ervaring met het GLB, zal bijvoorbeeld vertellen welke opgaven er op het boerenerf liggen en hoe het GLB daarvoor kan worden ingezet. Ook gaan we kijken welke ruimte er nog is voor regionaal maatwerk en verdere invulling. Én hoe je hier als Statenlid nog op kunt sturen.”