Den Bosch ,
18
april
2019
|
15:00
Europe/Amsterdam

Noord-Brabant: jaarrekening 2018

Het college van Gedeputeerde Staten legt in de jaarstukken 2018 verantwoording af over het beleid dat het afgelopen, laatste volle jaar van de bestuursperiode is gevoerd. Het financiële resultaat over 2018 is positief.

Voor het nieuwe provinciebestuur is ruim € 225 miljoen beschikbaar om nieuwe beleidskeuzes te maken.

In 2018 realiseerde de provincie het merendeel van de geplande prestaties. Het netto rekeningresultaat bedraagt € 2,7 miljoen. De vrije begrotingsruimte voor het nieuwe provinciebestuur bedraagt hiermee in totaal € 225 miljoen. “Wij sluiten deze bestuursperiode af met een gezonde financiële positie. Waarbij we substantiële financiële ruimte overdragen aan het nieuwe provinciebestuur om nieuwe beleidskeuzes te maken,” concludeert gedeputeerde Erik van Merrienboer (Financiën).

Mijlpalen

Enkele voorbeelden van afspraken uit de begroting die in 2018 zijn gerealiseerd:

 • Na een uitvoerig samenwerkingstraject met Brabanders, maatschappelijke organisaties en collega-overheden is eind 2018 De Brabantse Omgevingsvisie vastgesteld, een belangrijke mijlpaal in aanloop naar de komst van de Omgevingswet.
 • Het pakket aan ondersteunende maatregelen voor de versnelde transitie van de veehouderij heeft in 2018 concreet gestalte gekregen en is beschikbaar gesteld voor agrariërs.
 • De droogte in 2018 heeft nogmaals benadrukt dat waterbeschikbaarheid een urgent thema blijft. Daarvoor zijn onder meer aanvullende prestatieafspraken met de waterschappen gemaakt.
 • Met de Brainport Actieagenda, die in 2018 van start is gegaan, zet de provincie met het Rijk en de regio in op versterking van de economische kracht van de regio.
 • Voor een duurzame bereikbaarheid zijn in 2018 tijdens het BO-MIRT belangrijke afspraken gemaakt over onder meer een geoptimaliseerd voorkeursalternatief N65, een voorkeursalternatief voor de A67 en de schaalsprong OV Brabant. Ook is in 2018 een besluit genomen over de start van de MIRT-verkenning A58 Tilburg-Breda.
 • In de Energieagenda 2019-2030 is op hoofdlijnen de koers vastgesteld voor de Brabantse energietransitie in de komende tien jaar.
 • Met het programma Stérk Brabant ondersteunde de provincie in 2018 ruim 150 maatschappelijke initiatieven met onder meer expertise, zodat ze op eigen kracht verder komen. Ook startte de provincie met het Brabants Outcome Fonds, waarbij doorgroeikapitaal voor sociale ondernemers wordt gerealiseerd.
 • In 2018 liet de provincie een brede verkenning uitvoeren naar het vraagstuk arbeidsmigratie, de provincie gaat in dit vraagstuk een actieve rol spelen door onder meer met werkgevers om tafel te gaan en gemeenten te ondersteunen bij huisvestingsvraagstukken.
 • In de aanpak van ondermijning in het buitengebied is in 2018 gefocust op leegstand en kwetsbare recreatieparken, door onder meer een ondermijningsscan in het leven te roepen en onderzoek naar het toekomstperspectief van Brabantse vakantieparken uit te voeren.
 • Alle Brabantse gemeenten hebben een traject doorlopen om tot een besluit over hun visie op de eigen bestuurlijke en/of organisatorische toekomst te komen.
 • Gedeputeerde Staten spraken met Provinciale Staten af dat de realisatie van de begroting niet meer dan 10% mag afwijken van de begroting zelf. Bij de jaarrekening 2018 blijkt dat deze doelstelling ruimschoots is gehaald