Haarlem ,
06
december
2019
|
14:45
Europe/Amsterdam

Noord-Hollandse musea: doe mee aan de Challenge

De provincie Noord-Holland nodigt musea in Noord-Holland uit om mee te doen aan een Challenge om subsidie te krijgen van het Rijk.

De Challenge bestaat uit het maken van een vernieuwend plan voor publieksactiviteiten in het museum voor 2021-2024. Elke provincie kan een museum voordragen om een jaarlijkse subsidie te krijgen van het Rijk. Dit museum moet minimaal 30.000 bezoekers per jaar ontvangen, een gemeentelijke collectie van (inter)nationaal belang beheren en door een gemeente en/of provincie financieel worden ondersteund.Het gaat om een jaarlijkse subsidie van € 250.000 van het ministerie van OCW voor het uitvoeren van publieksactiviteiten die verband houden met de collectie en die aanvullend zijn op de activiteiten waarvoor door de gemeente of provincie subsidie wordt verstrekt. Deze Challenge is opengesteld voor alle musea in Noord-Holland met minimaal 30.000 bezoekers per jaar.

Procedure:

Meedoen met deze Challenge, kan door het invullen van dit formulier, en het aanleveren van een korte beschrijving (maximaal twee pagina’s). Dit is mogelijk tot 2 januari 2020 18.00 uur. Een jury van deskundigen brengt advies uit over de voordracht aan Gedeputeerde Staten. Nadat Gedeputeerde Staten een besluit hebben genomen, ontvangen de musea bericht over de uitkomst. Het geselecteerde museum werkt het plan uit tot een subsidie-aanvraag en dient dit uiterlijk 28 februari 2020 bij OCW in. Gedeputeerde Staten dragen dit museum gelijktijdig bij OCW voor.

Toetsingskader

Musea dienen te voldoen aan de voorwaarden die OCW stelt in de ‘Subsidieregeling culturele basisinfrastructuur 2021-2024'.

De jury in Noord-Holland zal de kwaliteit van de plannen toetsen aan de hand van de volgende criteria:

  • Vernieuwing en experiment. Gaat het om een vernieuwende aanpak om collectie en publiek bij elkaar te brengen? In deze snel veranderende samenleving is het noodzakelijk om zowel qua verzamelbeleid als publieksbereik andere en vooral nieuwe doelgroepen te betrekken. Wat draagt het plan hieraan bij?
  • Continuïteit. Is het een investering die bijdraagt aan de ontwikkeling van het publieksbereik van het museale veld op de lange termijn? Kan uw museum deze continuïteit borgen met voldoende slagkracht, professionaliteit en massa?
  • Kennisdelen. Hoe wordt de opgedane kennis gedeeld, zodat andere musea baat hebben van de opgedane ervaringen en de impuls die met de bijdrage van OCW gegeven wordt breder doorwerkt naar het museale veld in Noord-Holland?

Bonuspunten

De plannen die op het bovenstaande goed scoren kunnen daarnaast extra bonuspunten ontvangen voor:

  • Bovengemeentelijke samenwerking: binnen haar beleid stimuleert de provincie Noord-Holland dat culturele instellingen samenwerking zoeken over de gemeentegrenzen heen. Aanvragen waarbij twee of meerdere musea uit verschillende Noord-Hollandse gemeenten samenwerken maken bij plannen van gelijke kwaliteit meer kans.
  • Spreiding van aanbod en bezoekers: Het Noord-Hollandse museumlandschap is sterk geconcentreerd in Amsterdam. De provincie Noord-Holland stimuleert spreiding van aanbod en bezoekers. Daarom maken musea uit gebieden waar het museumaanbod minder ontwikkeld is, bij plannen van gelijke kwaliteit, meer kans.