Den Bosch ,
20
september
2019
|
12:45
Europe/Amsterdam

Nu investeren in maatschappelijke trendbreuken

Het provinciebestuur wil deze bestuursperiode gericht investeren in een aantal maatschappelijke vraagstukken.

Het gaat dan onder andere om het tegengaan van de verdroging, het terugdringen van de krapte op de woningmarkt en het versnellen van de energietransitie. De vrije bestedingsruimte op de provinciale begroting wordt besteed aan zeven ‘trendbreuken’ die noodzakelijk zijn om in het Brabant van 2030 prettig, veilig en gezond te kunnen leven. Omdat voor extra investeringen in deze opgaven geen Essent-gelden uit het verleden meer beschikbaar zijn, stelt het provinciebestuur voor om de motorrijtuigenbelasting deze bestuursperiode te verhogen.

Tijdens de onderhandelingen voor een nieuw bestuursakkoord hebben de coalitiepartijen VVD, CDA, GroenLinks, D66 en PvdA afgesproken om de beschikbare vrije begrotingsruimte van circa € 225 miljoen niet meteen aan programma’s of ambities toe te kennen. Bij de voorbereiding voor de eerste begroting heeft het college hierover wel keuzes gemaakt. Christophe van der Maat, gedeputeerde Financiën: “Uitgangspunt daarbij is de vraag wat we als provincie kunnen en moeten doen om ervoor te zorgen dat Brabant in 2030 een plek is waar je prettig, veilig en gezond kunt leven. We willen op een innovatieve wijze bijdragen aan het versterken van de structuur van Brabant. Dit is ook de filosofie van het bestuursakkoord ‘Kiezen voor Kwaliteit’.”Voorgesteld wordt om te investeren in zeven trendbreuken:

  • Het stoppen van verdroging met een waterrobuuste inrichting van Brabant
  • Het versnellen van de energietransitie
  • Het verstevigen van de internationaal concurrerende innovatieve economie
  • Het terugdringen van het woningtekort en de leegstand
  • Het toekomst klaar maken van Brabant voor nieuwe vormen van mobiliteit
  • Het terugdringen van de ondermijnende criminaliteit
  • Het versterken van het blijfklimaat in Brabant

Post-Essent-tijdperk

Christophe van der Maat: “We zijn beland in het post-Essent-tijdperk. Anders dan vorige bestuursperioden hebben we niet meer de beschikking over de investeringsgelden die vrijkwamen door de verkoop van Essent 10 jaar geleden. Tegelijkertijd hebben we ook als provincie te maken met stijgende prijzen. Dat maakt dat er minder ruimte is voor extra investeringen bovenop onze structurele begroting. Toch willen we naast het uitvoeren van onze kerntaken nu ook bijdragen aan ontwikkelingen voor de lange termijn voor een sterk, schoon en veilig Brabant in 2030. Dat vraagt dat we de komende tijd als provinciebestuur steviger gaan doorkiezen of we doorgaan met zaken die in het verleden met incidenteel geld opgestart zijn.”

Motorrijtuigenbelasting

Naast de afspraak om lopende initiatieven te heroverwegen, stelt het provinciebestuur ook voor om de motorrijtuigenbelasting (mrb) te verhogen met 2,5%. Van der Maat: “Het indexeren of verhogen van de mrb was jarenlang niet nodig omdat we konden putten uit onze Essent-reserves. Maar we staan nu wel voor grote uitdagingen als de klimaatverandering, de toenemende drukte op de (spoor)wegen en de krapte op de arbeidsmarkt. Met oog op de toekomst van Brabant, moeten we daar nu in investeren. Dat rechtvaardigt het nemen van deze impopulaire maatregel.” Door de verhoging van de mrb is er deze periode € 65 miljoen extra beschikbaar om te investeren. Bovendien ontstaat er €182 miljoen aan investeringsruimte vanaf 2024 tot en met 2030 voor structuurversterkende maatregelen op het gebied van infrastructuur, de wateropgave en de verstedelijkingsopgave. De voorgestelde verhoging van de mrb met 2,5% betekent dat elke Brabantse autobezitter gemiddeld over vier jaar €12,50 per jaar meer aan mrb gaat betalen ten opzichte van de huidige situatie. Daarmee staat Brabant in vergelijking met andere provincies nog altijd onder het gemiddelde.

Besluitvorming

Het nemen van een besluit om te investeren in de zeven trendbreuken en de mrb te verhogen is aan Provinciale Staten. Dit voorstel van het college is onderdeel van de besluitvorming over de provinciale begroting. Provinciale Staten zullen zich vrijdag 8 november over de begroting buigen.