Den Haag,
23
maart
2018
|
09:00
Europe/Amsterdam

Ondertekening Green Deal: gezamenlijke inbreng vanaf het begin

Donderdag 22 maart ondertekenden 27 partijen de Green Deal Participatie van de omgeving bij duurzame energieprojecten. Met de Green Deal spreken de deelnemers af langdurig samen te werken aan duurzaamheid en mede daardoor de klimaatdoelstellingen van Nederland te behalen. Namens de 12 provincies ondertekende gedeputeerde Jan Jacob van Dijk de overeenkomst. Ook de gezamenlijke provincies weten uit ervaring dat goede participatie van alle betrokken partijen bij duurzame energieprojecten noodzakelijk is om de klimaatopgave te laten slagen.

Jan Jacob van Dijk onderschrijft de werkwijze; de vertaling naar regionale en lokale situatie en participatie van inwoners is ook een essentieel onderdeel van de regionale energie en klimaat strategieën (het aanbod van provincies, gemeenten en waterschappen in de Investeringsagenda naar een duurzaam Nederland).

‘Die participatie vanaf het begin is essentieel. We zijn te vaak aan de achterkant begonnen. We willen en moeten nu iedereen van tevoren perspectief bieden over hoe we ook in de toekomst het comfort krijgen. Zodat iedereen weet wat de energietransitie hen persoonlijk zal opleveren. Het allerbelangrijkste is dat we het samen moeten doen. Dat betekent ook dat wij mensen moeten triggeren om met ons aan de slag te gaan.’

Met de ondertekening van de Green Deal geven de partijen aan, hun kennis en ervaringen bij lopende en nieuwe duurzame energieprojecten in te zetten, om te werken aan verdere ontwikkeling, vormgeving en verbetering.

De komende twee jaar gaan de partijen in drie stappen gezamenlijk aan de gang met:

  • inbrengen en delen van eigen ervaringen en kennis over participatie bij de inpassing van duurzame energieprojecten. Hierbij is aandacht voor het verschil in perspectief tussen burgers, marktpartijen, maatschappelijke organisaties en overheden;

  • het opdoen van inzichten en ideeën voor de wijze waarop participatieprocessen verder kunnen worden ontwikkeld en verbeterd;
  • het delen en uitdragen van deze nieuwe inzichten en ideeën met eigen achterbannen en geïnteresseerden daarbuiten.

Ondertekenende partijen zijn: Minister van Economische Zaken en Klimaat, Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, InterProvinciaal Overleg, Vereniging Nederlandse Gemeenten, Netbeheer Nederland, Nederlandse Vereniging Duurzame Energie, Nederlandse WindEnergie Associatie, Particuliere Windturbine Exploitanten, Coöperatie Windunie UA, REScoopNL, Stichting Platform Bio-energie, Dutch Association Geothermal Operators, Stichting Platform Geothermie, Vereniging Holland Solar, Vereniging Energie-Nederland, Vereniging ODE Decentraal, Stichting Lerend Platform Energie & Omgeving, Nederlandse Vereniging van Banken, Federatie LTO Nederland, Nederlandse Vereniging Omwonenden Windturbines, Nederlands Platform Burgerparticipatie en Overheidsbeleid, Staatsbosbeheer, Stichting De Natuur en Milieufederaties, Stichting Natuur & Milieu.