19
juli
2018
|
09:00
Europe/Amsterdam

Overheden maken afspraken voor vitaal platteland

Samenvatting

Een duurzamere landbouw die rendabel is en ecologisch verantwoord, bodemdaling en waterbeheer vormen grote uitdagingen voor het landelijk gebied. Om het platteland in Nederland economisch vitaal, leefbaar en ecologisch duurzaam te houden en te versterken, hebben het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV), IPO, VNG en de Unie van Waterschappen besloten deze opgaven gezamenlijk op te pakken.

Op 27 september wordt een brede bestuurlijke uitvoeringsgerichte bijeenkomst georganiseerd. De op 17 juli getekende samenwerkingsafspraken vormen daarbij het startpunt.

Samenhangende opgaven
In het landelijk gebied komen veel grote opgaven samen die vragen om forse en structurele veranderingen. Opgaven die gericht zijn op kwaliteit en leefbaarheid van het landschap, verduurzaming van de landbouw, waterbeheer en waterkwaliteit, gezondheid van mens en dier, gezonde ecosystemen en klimaatdoelstellingen. De opgaven hangen met elkaar samen, maar vragen in elke regio om een andere aanpak.

Oplossingen in de regio
De samenwerkingsafspraken vormen het startpunt om met ondernemers, bewoners, belangenorganisaties en andere relevante partijen aan concrete oplossingen in de regio te werken. Hierbij wordt kennis en ervaring opgedaan, die vervolgens in andere gebieden en voor andere initiatiefnemers bruikbaar zijn.

De afspraken over Vitaal Platteland maken onderdeel uit van het Interbestuurlijk Programma, dat op 14 februari door het Rijk, provincies, gemeenten en waterschappen ondertekend is.