Den Haag,
10
juli
2020
|
17:56
Europe/Amsterdam

Overheden spreken verder over stikstof en natuurherstel

Op 9 juli spraken het Rijk, provincies, gemeenten en waterschappen verder over hoe de komende tijd wordt samengewerkt aan de aanpak stikstof en het herstel van de natuur. Iedere maand vindt bestuurlijk overleg plaats, waarbij de stand van zaken bij alle onderwerpen in het stikstofdossier aan de orde komen: 

Forse impuls voor natuur: eerste slag is een uitvoeringsprogramma natuur om versneld maatregelen te nemen in de natuur

Provincies en Rijk hebben afgesproken gezamenlijk uitwerking te geven aan het Programma Natuur. Het Kabinet heeft aangegeven dat de komende tien jaar circa 300 mln. per jaar beschikbaar komt voor maatregelen gericht op natuurherstel. In het gezamenlijke programma Natuur van Rijk en Provincies worden deze maatregelen in samenspraak met lokale overheden, natuurbeheerders en maatschappelijke partners uitgewerkt. Doel van het programma is een goede staat van instandhouding van de natuur in Nederland, de realisatie van een goede basiskwaliteit van de natuur, binnen én buiten natuurgebieden en het bevorderen van de transitie naar een natuurinclusieve samenleving. De komende maanden worden een uitvoeringsprogramma natuur (2020-2030) en een agenda natuurinclusief uitgewerkt. 

Legaal houden meldingen

Er zijn afspraken gemaakt over het legaal houden van meldingen. Het gaat om meldingen die onder het PAS niet vergunningplichtig waren. Door de uitspraak van de Raad van State moeten de melders echter nu wel over een vergunning beschikken. De melders hebben destijds te goeder trouw gehandeld. Rijk en provincies hebben afspraken gemaakt over de wijze van legaliseren. Het Rijk draagt hiervoor primair de verantwoordelijkheid; de provincies zullen helpen om dit voor elkaar te krijgen. 

Extern salderen met veehouderijen

De provincies en minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit hebben ook verder gesproken over de benodigde waarborgen voor het zorgvuldig openstellen van extern salderen met veehouderijen. Extern salderen is een belangrijk instrument om ontwikkelingen mogelijk te maken. Komende tijd werken provincies en het Rijk verder aan de benodigde waarborgen voor het zorgvuldig (gefaseerd) openstellen van extern salderen met veehouderijen van en gaan hierover in overleg met betrokken sectoren. De uitkomst hiervan wordt betrokken bij de besluitvorming. Provincies zullen na de zomervakantie besluiten nemen over het moment waarop zij extern salderen met veehouderijen gaan openstellen. De GS-en wegen na het zomerreces of de borging afdoende is geregeld.

Overeenstemming over hoofdlijnen gerichte opkoopregeling

Rijk en provincies zijn het eens over de hoofdlijnen van een zogenaamde ‘gerichte’ opkoopregeling voor veehouderijbedrijven. Het Rijk zal na de zomer de regeling vaststellen; de provincies nemen de uitvoering op zich. Het gaat in totaal om 100 miljoen euro die het Rijk uittrekt voor de vrijwillige uitkoop van bedrijven in en nabij Natura2000-gebieden. 

Gebiedsgerichte aanpak: aan de slag met gezamenlijke casussen

Door gebiedsgericht te werk te gaan kan de verbinding worden gemaakt met andere maatschappelijke opgaven zoals klimaatakkoord en landbouwtransitie én met de provinciale doelstellingen uit de provinciale omgevingsvisies. Landelijk beleid en gebiedsgericht beleid hebben elkaar nodig. De komende tijd wordt aan een aantal cases gewerkt om van te leren.