05
september
2018
|
11:00
Europe/Amsterdam

Provincie Noord-Brabant stuurt nog meer op vermindering stikstofuitstoot

Om het belang van duurzame bedrijfsvoering nog meer te onderstrepen, heeft de provincie de voorwaarden voor bedrijven om in aanmerking te komen voor een Natuurbeschermingsvergunning gewijzigd.

GS hebben daartoe de Brabantse beleidsregel aangepast, die deel uitmaakt van het Programma Aanpak Stikstof (PAS). Dit is een landelijk toegepaste systematiek, die sinds 1 juli 2015 van kracht is. Het doel van het PAS is het reguleren van economische ontwikkelingen die gepaard gaan met de uitstoot van stikstof in relatie tot kwetsbare, voor stikstof gevoelige natuurgebieden.

Economie op gang houden

Bedrijven die géén of heel weinig stikstof uitstoten, ondervinden geen PAS-beperkingen en hebben zelfs geen Wet Nb-vergunning nodig. Voor andere bedrijven is slechts een beperkte hoeveelheid PAS-ontwikkelingsruimte beschikbaar. Die ontwikkelingsruimte raakt snel op. GS willen er daarom voor zorgen dat bij voorkeur bedrijven die het meest duurzaam werken er voor in aanmerking kunnen komen.

Bedrijfsleven

De maatregel is vooraf toegelicht aan werkgeversorganisatie VNO-NCW Brabant Zeeland. Voorzitter Eric van Schagen: "De PAS is een weerbarstig dossier, maar ook wij zien de noodzaak van het aan de bron terugdringen van de stikstofuitstoot. Cruciaal is dat er voldoende economische ontwikkelingsruimte is en blijft."

Prioritaire projecten

Ook aan de ‘prioritaire projecten’ (projecten die provinciaal van groot maatschappelijk belang zijn) worden voortaan duurzaamheidsvoorwaarden gesteld. Zo willen GS waarborgen dat de economische ontwikkeling van Brabant op een gezonde manier doorgang kan vinden.

Europese Hof

Het Europese Hof oordeelt dit jaar of het PAS in overeenstemming is met de Europese Habitatrichtlijn. Op 25 juli jl. heeft de Advocaat Generaal hiervoor al een advies gegeven. De aanpassing van de Brabantse beleidsregel is in lijn met dit advies. Op basis van het oordeel van het Europese Hof zal de Raad van State vervolgens uitspraak doen in de beroepen die zijn ingesteld tegen afgegeven Natuurbeschermingswetvergunningen.