Haarlem ,
12
september
2019
|
11:45
Europe/Amsterdam

Provincie onderzoekt veiligheid platte daken en illegaal gebruik agrarische gebouwen

De provincie Noord-Holland beoordeelt jaarlijks hoe gemeenten het doen als het gaat om financiën, informatie- en archiefbeheer, omgevingsrecht en de huisvesting van verblijfsgerechtigde asielzoekers. Aanvullend start dit jaar een onderzoek naar de constructieve veiligheid van platte daken, evenementen en omgevingsrecht, water- en gewasbeschermingsmiddelen en illegaal gebruik van agrarische (op)stallen. In het Uitvoeringsplan Interbestuurlijk Toezicht 2019-2020 staat hoe dit toezicht verloopt.

De provincie houdt actief toezicht op 4 onderwerpen: financiën, informatie- en archiefbeheer, omgevingsrecht inclusief ruimtelijke ordening en huisvesting van verblijfsgerechtigde asielzoekers. Op basis van de beoordelingen bepaalt de provincie of extra toezicht nodig is of dat het toezicht versoberd kan worden. Indien nodig kan de provincie slechte besluiten ongedaan maken of verwaarloosde taken zelf uitvoeren op kosten van de gemeente. 

4 aanvullende onderzoeken

In 2018 en 2019 heeft de provincie voor het eerst drie aanvullende onderzoeken gedaan. De thema’s die zijn onderzocht: Illegale bewoning recreatieterreinen, het gebruik van roestvast staal in zwembaden en brandveiligheid in zorginstellingen. De provincie heeft de huidige situatie en de manier van handhaving in kaart gebracht. Vervolgens wordt bepaald of er acties nodig zijn zodat de gemeente de uitvoering van haar taken op deze terreinen beter oppakt. Het onderzoek naar de illegale bewoning recreatieterreinen is afgerond.

Nieuwe thema's

In 2019 en 2020 gaat de provincie in samenwerking met gemeenten 4 nieuwe onderzoeken doen. De nieuwe thema’s zijn gekozen op basis van een risicoanalyse van bestaande en actuele overzichten van specifieke risicovolle onderwerpen. Deze onderwerpen zijn mede ingebracht door onder andere de gemeenten in Noord-Holland, de Omgevingsdiensten en de Veiligheidsregio’s. 

Thema 1: Constructieve veiligheid - platte daken

Wijziging van het gewicht op daken en bovenste etages van bijzondere objecten, zoals winkelcentra, sportaccommodaties en parkeergarages levert een verhoging van de belasting op. Denk aan het aanbrengen van bijvoorbeeld sedum dakbedekking, terrassen en zonnepanelen. Ook ontstaan er door klimaatverandering grotere weersextremen. Dit kan leiden tot het instorten van gebouw(delen). In het onderzoek gaat de provincie na of gemeenten de vergunningverlening en toezicht voldoende uitvoeren. Welke maatregelen zijn of worden genomen om instortingsgevaar te voorkomen?

Thema 2: Evenementen en omgevingsrecht

Steeds vaker vinden er grote evenementen plaats in het buitengebied. Vaak is niet afgewogen of de overlast van bijvoorbeeld verkeer, geluid en parkeren voor de omgeving (bewoners en natuur) in verhouding staat tot het evenement. De provincie gaat controleren of de gemeenten de vergunningverlening en het toezicht in voldoende mate uitvoeren en hoe de gemeenten hun wettelijke taken hiervoor hebben ingericht. 

Thema 3: Water- en gewasbeschermingsmiddelen

Met name in concentratiegebieden van akkerbouwers, tuinders en glastuinbouw in Noord-Holland zijn sterke verhogingen van chemische gewasbeschermingsmiddelen zichtbaar. Hierdoor kunnen flora en fauna in het waterleven verdwijnen. De kosten voor de reiniging van oppervlakte- en afvalwater zijn hoog. Waterschappen en de agrarische sector nemen maatregelen, maar er is ook meer gemeentelijk milieutoezicht op de bedrijven nodig. De provincie gaat na of de gemeenten de vergunningverlening en het toezicht op de indirecte lozingen goed uitvoeren en hoe zij omgaan met hun wettelijke taken hiervoor.

Thema 4: Illegaal gebruik van agrarische (op)stallen

Steeds vaker verdwijnt de oorspronkelijke functie van agrarische bedrijfspanden en vindt er illegaal gebruik plaats buiten het zicht van de gemeente. Er is sprake van illegale (criminele) gedragingen en ondermijning. Als er drugslaboratoria of wietkwekerijen in het pand aanwezig zijn is bovendien de kans op brand groot. De provincie onderzoekt of gemeenten het toezicht in voldoende mate uitvoeren en hoe gemeenten hun wettelijke taken invullen. Zijn vrijkomende agrarische bedrijfsterreinen in beeld? Welke maatregelen nemen zij om illegaal gebruik te voorkomen of aan te pakken?