Den Bosch ,
13
september
2019
|
11:00
Europe/Amsterdam

Provincie trekt besluitvorming voor windenergie bij Volkerak vlot

De provincie Noord-Brabant heeft besloten om de bevoegdheid van de gemeente Steenbergen in te trekken voor de realisatie van windenergie bij het Volkerak.

 

De gemeente komt haar afspraak uit 2011 niet na voor tijdig voldoende windenergie. Gedeputeerde Staten vragen tegelijk aan Provinciale Staten om een verklaring van geen bedenkingen af te geven voor het plan van innogy voor vier windturbines bij het Volkerak.

In 2011 heeft de regio West-Brabant een regionaal bod vastgesteld voor de ontwikkeling van windenergie, waar de opschaling van het Windpark Karolinadijk onderdeel van uitmaakte. In 2013 is deze afspraak opgenomen in de afspraken Wind op Land 2020 tussen IPO en het rijk. Tussen 2013 en 2018 heeft de provincie meermaals het college van B&W aangesproken op een gebrek aan initiatief.

Nadat het college van B&W van Steenbergen eind 2017 besloten heeft om daadwerkelijk medewerking te verlenen aan de opschaling van Windpark Karolinadijk, heeft de provincie de bevoegdheid voor het realiseren van de opgave voor wind op land overgedragen aan de gemeente Steenbergen. Een belangrijke afspraak hierbij was dat de besluitvorming door de gemeente sneller, of minstens even snel, zou verlopen. De gemeente had daarbij aangegeven de procedure voor de omgevingsvergunning uiterlijk 2 oktober 2018 afgerond te hebben. Na diverse termijnoverschrijdingen, een nieuwe coalitie en een knellend raadsakkoord heeft de gemeenteraad vorige week duidelijk gemaakt de verklaring van geen bedenkingen te gaan weigeren, zonder zicht op een reëel alternatief.

Gedeputeerde Staten hebben waardering voor de inzet van de portefeuillehouder in het college van B&W, maar constateren dat de politiek in Steenbergen met het sluiten van het raadsakkoord geen ruimte heeft gelaten voor reële alternatieven.

De provincie wil de besluitvorming over het windproject in Steenbergen op korte termijn afronden. Het Windpark Karolinapolder past zowel binnen de provinciale Verordening ruimte als de gemeentelijke structuurvisie. Er zijn al goede afspraken rond sociale participatie gemaakt. Deze bevatten onder andere gerichte maatregelen om hinder van slagschaduw en mogelijke geluidsoverlast te beperken. Ook geld voor de lokale gemeenschap in de vorm van een fonds voor de energietransitie is hier onderdeel van. De volgende SDE-ronde (in 2020) zal 20% lager zijn waardoor er minder ruimte is voor de sociale participatie. Daarnaast is tempo van belang gegeven de afspraken uit 2013 over de windopgave met het rijk.