Utrecht ,
03
september
2018
|
13:00
Europe/Amsterdam

Provincie Utrecht zet in op vier Regio Deals

Het kabinet stelt 950 miljoen euro beschikbaar voor de ontwikkeling van brede welvaart in Nederland. Om dit te realiseren worden Regio Deals afgesloten met als doel het versterken van een gezamenlijke gebiedsgerichte aanpak van regionale maatschappelijke opgaven.

Regio’s kunnen per Regio Deal een beroep doen op een bedrag dat varieert tussen 5 en 40 miljoen euro. De provincie Utrecht dient de volgende RegioDeals in: Foodvalley, Bodemdaling Groene Hart en Gezond Stedelijk Leven. En ondersteunt de Regio Deal Media Valley.

Regio Deal FoodValley

Het Rijk, lokale overheden en kennisinstellingen staan gezamenlijk voor de uitdaging de transitie van de landbouw- en voedselsector te faciliteren. Het gaat hier om de volgende doelen:

 • In de veehouderij te experimenteren met nieuwe stallen en andere duurzame productietechnieken en de resultaten van onze innovaties grootschalig beschikbaar te maken voor de boerenbedrijven van de toekomst;
 • Mensen te verleiden tot het eten van gezond en duurzaam voedsel door innovatieve experimenten in de ruimtelijke, sociale en zorgomgeving en gezonde voeding een belangrijke plek te geven in curatieve en preventieve gezondheidszorg;
 • In de mainport FoodValley wetenschap, praktijkonderwijs, starters en bestaande bedrijven bij elkaar te brengen om innovaties toe te passen in nieuwe en bestaande producten. Het WFC is daarbij de internationale etalage voor het Nederlandse voedselbeleid van de toekomst. http://bit.ly/2wEszdx

Regio Deal Bodemdaling Groene Hart

De inzet van deze Regio Deal is om in triple helix verband zowel voor de stedelijke als de landelijke problematiek rondom bodemdaling handelingsperspectief en innovatieve oplossingen te vinden en om te investeren in de kennisfunctie. Nadrukkelijk is de opbrengst niet alleen bedoeld voor het Groene Hart, maar voor alle gebieden in Nederland die te maken hebben met bodemdaling. De doelen hierbij zijn:

 • Toekomstbestendig bouwen en wonen in veengebied;
 • Nationale kennisontwikkeling met testsites in het Groene Hart;
 • Vernieuwd ondernemerschap voor agrarische bedrijven;
 • Bijdrage aan klimaatmaatregelen en CO2-reductie. http://bit.ly/2Pu9py3

Regio Deal Gezond Stedelijk Leven: Verdichten en Vergroenen

Deze Regio Deal is gericht op het versterken van groene kwaliteit rond stedelijke gebieden, als onderdeel van de agenda Gezond Stedelijk Leven. Gedurende de afgelopen maanden is intensief samengewerkt met de gemeenten Utrecht en Amersfoort, Universiteit Utrecht en de EBU. De gecombineerde opgave van verdichten en vergroenen is cruciaal voor het behoud van de (economische) toppositie van regio Utrecht. Deze Regio Deal kan een belangrijke (eerste) stap zijn in het gezamenlijk vormgeven van een regionale agenda. Daarnaast beoogt het de volgende doelen:

 • Het versterken van de regionale samenwerking (rondom het thema Gezond Stedelijk Leven);
 • De bijdrage aan brede welvaart in de regio door de bevolkingsgroei mogelijk te maken;
 • Het versterken van de gezonde leefomgeving in het stedelijk gebied en hoogwaardig groen in de regio.

Regio Deal Media Valley

In samenspraak met regio Gooi- en Vechtstreek, Gemeente Hilversum en Provincie Noord-Holland is de concrete vraag gekomen of Provincie Utrecht de Regio Deal Media Valley willen ondersteunen. Deze deal beoogt:

 • Het medialandschap in omgeving Hilversum een forse impuls geven;
 • Het media/creatieve aanbod een forse innovatieslag te laten maken;
 • Het ontwikkelen van vernieuwende aanpak om bij te dragen aan het oplossen van maatschappelijke vraagstukken.

Deze interbestuurlijke deals zijn tot stand gekomen met inbreng van regionale samenwerkingsverbanden, bedrijfsleven, kennisinstellingen, maatschappelijk middenveld, gemeenten en aangrenzende provincies. Bij de inzet van deze potentiële deals is gekeken naar regionale schaal, transitie-achtige aanpak en mate van kansrijkheid. De Regio Deal moet niet alleen bijdragen aan de economische groei in de regio, maar aan een bredere set van factoren, zoals de kwaliteit van onze leefomgeving en de kwaliteit van leven.

De komende maanden zullen er gesprekken gevoerd worden tussen de betrokken ministeries en de regionale partners. Hierna bepalen de ministers van LNV en BZK welke voorstellen concreet worden uitgewerkt tot Regio Deals.

Voor persinformatie:

patricia.schalkwijk@provincie-utrecht.nl, (030) 258 21 67

Voor algemene vragen over de provincie Utrecht:info@provincie-utrecht.nl, (030) 258 91 11