07
november
2018
|
14:40
Europe/Amsterdam

Provincies vragen meer maatwerk van Rijk bij realisatie bouwopgave

Alleen met experimenteerruimte, integraal beleid en extra financiering kunnen we aan opgave voldoen


Nederland staat de komende tijd voor een grote bouwopgave: er moeten 75.000 woningen per jaar bij komen. Die woningen moeten op de juiste plek staan, goed bereikbaar en met voorzieningen in de buurt. In een leefbare omgeving waarin aandacht is voor vraagstukken als gezondheid, klimaatadaptatie en energievernieuwing. Vragen van de toekomst waarmee we nu al rekening moeten houden. In kleine kernen in landelijke gebieden én in grote steden waar de ruimte schaars is. De regionale verschillen zijn groot, maar in alle gevallen geldt: plannen zijn er genoeg, het bouwtempo moet omhoog.

Van moelijk naar mogelijk

Provincies werken er hard aan dit mogelijk te maken, passend bij de regionale vragen die er zijn. Datzelfde maatwerk vragen de provincies nu van het Rijk: er is experimenteerruimte nodig,  integraal beleid en extra financiering. Alleen dan kunnen we voldoen aan de woningbouwopgave, en bouwen we samen aan een sterke toekomst. Op 12 en 20 november debatteert de Kamer over wonen en de bouwopgave. Om onze boodschap kracht bij te zetten hebben de gezamenlijke provincies het 'IPO-Manifest Wonen; Van moeilijk naar mogelijk' in aanloop naar dit debat aan de Tweede Kamer aangeboden.