11
oktober
2018
|
11:17
Europe/Amsterdam

Provincies vragen om een inspirerende NOVI

Samenvatting

De gezamenlijke provincies ondersteunen de hoofdlijnen van het Kabinetsperspectief NOVI, maar verwachten wel van het Rijk dat er de komende maanden stappen worden gezet naar een Ontwerp-NOVI die inspireert en mobiliseert. Het kabinetsperspectief heeft niet de breedte en langetermijnvisie waarop werd gehoopt, wat extra druk zet op het proces tot begin volgend jaar, wanneer er een Ontwerp-NOVI moet liggen. De provincies vragen om een koersdocument. Bindend voor het Rijksbeleid, inspirerend voor Nederland en een gids voor bijvoorbeeld de provinciale- en gemeentelijke Omgevingsvisies.

De gezamenlijke provincies zien ook dat de klimaat- en energietransitie, verstedelijking en de landbouw drie grote opgaven zijn voor Nederland. Inhoudelijk kunnen we ons vinden in de richting die het kabinet kiest. Tegelijkertijd zien we een aantal punten waarop we de komende maanden stappen willen zetten. Zo willen we werken aan een verdere afstemming van verstedelijking en mobiliteit, verdient krimp een plaats in de Ontwerp-NOVI en missen we nu volledig het internationale perspectief van maatschappelijke opgaven.

Regionale uitwerking van de NOVI
Een belangrijk onderdeel van de NOVI is de regionale uitwerking. De NOVI onderschrijft dat het noodzakelijk is om te kijken naar de kenmerken en identiteit van gebieden en hanteert die ook als inrichtingsprincipe. Omgevingsagenda’s en perspectiefgebieden zullen een belangrijke rol spelen in die gebiedsgerichte uitwerking. Er is echter nog veel onduidelijk over het precieze doel en de werking van deze instrumenten. De gezamenlijke provincies willen graag met Rijk en decentrale overheden aan de slag om ook de vertaling van de NOVI naar de regio verder uit te werken. Belangrijk daarbij is dat de omgevingsagenda’s faciliteren dat we als één overheid kunnen werken in de regio.